วันที่ ๐๖ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม
เรื่องการพิจารณาและเสนอความเห็นร่างคุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์ค้นหาและถ่ายภาพวัตถุพยาน
ด้วยแสงหลายความถี่แบบพกพา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference ตร.) ณ ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมรับทราบปัญหา การบริหารการจัดเก็บข้อมูลบุคคลกลุ่มเสี่ยง โดยมีข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องในส่วนกลาง, ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร..
วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘ ) สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. ได้ประชุมร่วมกับ คณะที่ปรึกษา , บริษัท ซีดีจี ฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เรื่อง งวดงานที่ ๔ ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ ทว.
วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องของ สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference ตร.) ณ ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร.) เป็นประธาน ณ ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร.
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องของ สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference ตร.) โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ เเจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.ประธานอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กลุ่มงานเทคนิค)และชั้นประทวน(ทำหน้าที่วิทยาการ) ได้เชิญประชุมคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้ผ่านการสอบข้อเขียนฯ และจัดทำเป็นคู่มือการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.หญิงณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง นวท.(สบ ๔) พฐ.จวเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ติดตามผลการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจพิสูจน์ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน และได้กำชับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๕ โดยมี พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๕ ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.๕ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน และได้กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.
วันที่ ๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑),พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒),พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.อก.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. ,พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และ ผบก.ศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
วันที่ ๒ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในส่วนครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. และคณะกรรมการผู้เเทน ศพฐ๑, ศพฐ.๗ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference
วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.บึงกาฬ พบ พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ พงศ์เพ็งธรรม นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.บึงกาฬ และข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เน้นย้ำด้านการตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุ และด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และติดตามการออกรายงานที่คั่งค้างให้แก่พนักงานสอบสวน ตลอดจนรับทราบ ติดตามปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานตามโครงการFIDS เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ทั้งนี้ ได้กำชับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามข้อสั่งการที่กำหนด.
วันที่ ๖ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุมพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขข้อบกพร่อง ระบบงานหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 ของกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก.และ ศพฐ.๑-๑๐ โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ., พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ ๕) สฝจ., พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ ๔) กมฐ.สฝจ., เข้าร่วมด้วย และมี นวท.(สบ ๔) กสก.,ศพฐ.๑-๑๐ และ กมฐ.สฝจ. ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุม พฐก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๔ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการ ทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครั้งที่ ๒ โดยมี Mr. Gregory Shaw ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงและบังคับใช้กฏหมายยาเสพติด (INL director) คุณปาลีรัตน์ ศรีศาสนรัตน์ เจ้าหน้าที่โครงการ INL เพื่อยืนยันเจนตนาในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขอการรับรอง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทั้ง ๕ แห่ง โดยมี พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ. พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ ๕) สฝจ. พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ ๔) กมฐ.สฝจ. และผู้แทนจากห้องปฏิบัติทั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ กชว.พฐก.,ศพฐ.๑,ศพฐ.๑๐ และ กคม.พฐก.,ศพฐ.๑๐ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.


หน้า 1

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์