วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.บึงกาฬ พบ พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ พงศ์เพ็งธรรม นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.บึงกาฬ และข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เน้นย้ำด้านการตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุ และด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และติดตามการออกรายงานที่คั่งค้างให้แก่พนักงานสอบสวน ตลอดจนรับทราบ ติดตามปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานตามโครงการFIDS เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ทั้งนี้ ได้กำชับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามข้อสั่งการที่กำหนด.
วันที่ ๖ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุมพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขข้อบกพร่อง ระบบงานหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 ของกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก.และ ศพฐ.๑-๑๐ โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ., พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ ๕) สฝจ., พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ ๔) กมฐ.สฝจ., เข้าร่วมด้วย และมี นวท.(สบ ๔) กสก.,ศพฐ.๑-๑๐ และ กมฐ.สฝจ. ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุม พฐก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๔ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการ ทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครั้งที่ ๒ โดยมี Mr. Gregory Shaw ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงและบังคับใช้กฏหมายยาเสพติด (INL director) คุณปาลีรัตน์ ศรีศาสนรัตน์ เจ้าหน้าที่โครงการ INL เพื่อยืนยันเจนตนาในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขอการรับรอง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทั้ง ๕ แห่ง โดยมี พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ. พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ ๕) สฝจ. พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ ๔) กมฐ.สฝจ. และผู้แทนจากห้องปฏิบัติทั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ กชว.พฐก.,ศพฐ.๑,ศพฐ.๑๐ และ กคม.พฐก.,ศพฐ.๑๐ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.


หน้า 1

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์