กิจกรรม ผบช.สพฐ.ตร.

วันที่ ๑๘ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒๗ และรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเตมียเวส รร.นรต. จว.นครปฐม โดยมี พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรมทั้งสองหลักสูตร ให้การต้อนรับ จากนั้น ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางไปเป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒๘ ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ (ปึกเตียน) จว.เพชรบุรี .
วันที่ ๕ เม.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3) ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.ทว., ผบก.สฝจ., รอง ผบก. - ผกก. ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.สพฐ.ตร., พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และ ผบก.ศพฐ.๑-๓, ๕-๑๐, ผู้แทน ศพฐ.๔ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference โดยมี พฐ.จว. ร่วมเฝ้าฟังผ่านระบบการถ่ายทอดเฝ้าฟังของ สพฐ.ตร. .
วันที่ ๑๕ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามความคืบหน้าการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.อก.สพฐ.ตร., รอง ผบก.อก.ฯ(๒), ผกก.ฝกบ.ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และ ผบก.ศพฐ.๑-๒, ผู้แทน ศพฐ.๗ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference .
วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ โดยมี รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒),รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. ผบก.อก.ฯ, ผบก.ทว., รอง ผบก.อก.ฯ, รอง ผบก.ทว. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และ ผบก.ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference .
วันที่ ๔ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร., รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ศพฐ.๕ ผู้แทน ทว., สฝจ., บก.อก.ฯ รอง ผบก. - ผกก. ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.สพฐ.ตร., ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร. และ ผบก.ศพฐ.๑-๔, ๖-๑๐ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference .
วันที่ ๑ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก., พ.ต.อ.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ ๔) กสก.พฐก. และ พ.ต.อ.หญิง ธีรดา ชินสาย นวท.(สบ ๔) กคพ.พฐก. ได้ให้การต้อนรับคุณแดเมียน ดูปองด์ และคุณเจนีน เอนนิส เจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธ์-กรุงเทพฯ ส่วนปฏิบัติการต่างประเทศ คุณปารณีย์ พิหเคนทร์ ผู้ช่วยสืบสวน ณ สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย เพื่อให้การต้อนรับกรณีที่ติดตามผลคดีของสถานฑูตฯ และได้มีการพูดคุยเพื่อประสานความร่วมมือและะช่วยเหลือ ทั้งทางด้านอุปกรณ์และการฝึกอบรมที่จะพัฒนาบุคคลากรในสังกัด สพฐ.ตร. .
วันที่ ๑ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก/สอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค ดำรงตำแหน่ง นวท.(สบ ๑) จำนวน ๒๐๐ อัตรา และชั้นประทวนกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน ๑๐๐ อัตรา พร้อมด้วย ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.สฝจ., รอง ผบก.อก.ฯ(๑), ผกก. ในสังกัด บก.อก.ฯ, ผู้แทนจาก พฐก., ทว., กม., กส., ทพ., และกรรมการการคัดเลือกฯ จาก บก.อก.สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ ตร. และกรรมการจาก ศฝร.ภ.๑-๘, อต., งป., รพ.ตร., คพ. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) .
วันที่ ๑๘ ก.พ.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ กรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
โดยมี พล.ต.ต.กิตติพันธ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.อก.สพฐ.ตร., รอง ผบก.อก.ฯ(๑) และ (๓), พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร ๑๕ .
วันที่ ๒ ก.พ.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๕ โดยมี พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๕ ให้การต้อนรับ
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ศพฐ.๕ โดยได้เดินทางไปดูสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.๕
ณ สภ.เมืองลำปาง จากนั้นได้ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.๕ .
วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชน มอบความสุขปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕” ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งโครงการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ ชื่อสกุลออนไลน์ โดย พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. เป็น ๑ ใน ๑๓ โครงการที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน และข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ .
วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามความคืบหน้า งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.๕ (ลำปาง)
โดยมี รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) และ ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนากำหนดวิสัยทัศน์และแก้ไขระเบียบตำรวจที่เกี่ยวข้องกับ ทว. โดยมีพล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. ให้การต้อนรับพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ทว. และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ รวม ๙๑ นาย ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๕ ธ.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม Grand Ballroom C โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จว.นครราชสีมา
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่และพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรือนแถว พฐ.จว.สระบุรี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑ และ พ.ต.อ.หญิง เสาวภา พลานนท์ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.สระบุรี นำการตรวจเยี่ยม โดยได้ติดตามขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนและสอบถามปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เดินทางมาตรวจราชการ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการพัฒนาหน่วยต่อไป โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑, พ.ต.อ.หญิง เสาวภา พลานนท์ นวท.(สบ.๔) พฐ.จว.สระบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.สระบุรี ให้การต้อนรับ ณ บริเวณอาคารที่ทำการ พฐ.จว.สระบุรี
วันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร., รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๑)-(๔),ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. ,ผบก.พฐก.,ผบก.ทว., ผบก.สฝจ., รอง ผบก.-ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุม พร้อมให้ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - สว. ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งใหม่ในหน่วย รายงานตัว ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, โดยมี พฐ.จว. ร่วมเฝ้าฟังผ่านระบบการถ่ายทอดสดของ สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วาธี อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ., พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ ๕) สฝจ., พ.ต.อ.รัฐชัย ชวลิตธำรงค์ รอง ผบก.สฝจ., พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนวย ผกก.ศขบ. และข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร. ร่วมต้อนรับนายไซม่อน ลาลิค เจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโส ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย(AFP) และนายแดเมียน ดูปองด์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธ์-กรุงเทพฯ ส่วนปฏิบัติการต่างประเทศ ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย(AFP) เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ของ นายไซม่อน และแนะนำ นายแดเมียน ดูปองด์ เจ้าหน้าที่คนใหม่ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร..
วันที่ ๑๐ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เดินทางมาตรวจราชการ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการพัฒนาหน่วยต่อไป โดยมี พล.ต.ต.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ ผบก.ศพฐ.๗ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๗ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณอาคารที่ทำการชั่วคราว ศพฐ.๗
วันที่ ๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๔ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร., รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๑)(๒)(๔) รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) เข้าประชุม ณ พฐ.จว.สมุทรสงคราม ,ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. ,ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก.,ผบก.ทว., ผบก.สฝจ., รอง ผบก.-ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว.เข้าประชุมเฝ้าฟัง ผ่านระบบ Zoom
วันที่ ๒๘ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจฝ่ายปกครอง ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ สพฐ.ตร.(ปึกเตียน) จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ. พ.ต.อ.รัฐชัย ชวลิตธำรง รอง ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจฝ่ายปกครอง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร.ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจในการทำหน้าที่ เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาต่อไป
วันที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย การบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร., รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๑)-(๔),ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. ,ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก.,ผบก.ทว., ผบก.สฝจ., รอง ผบก.-ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว.เข้าประชุมเฝ้าฟัง ผ่านระบบ Zoom
วันที่ ๖ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้ประชุมมอบนโยบาย สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในปี ๒๕๖๔ และแนวทางในการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๕ โดยมี พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.อก.สพฐ.ตร.และข้าราชการระดับ รอง ผบก.-รอง ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ผบช.สพฐ.ตร. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมสักการะ
วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ผบช.สพฐ.ตร. ให้กับ พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.ภ.๒ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบช.สพฐ.ตร. ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดระดับ รอง ผบช.สพฐ.ตร. และ ผบก. ทุกนายในสังกัด รวมทั้ง ผู้บังคับบัญชาระดับ บช. และ บก. ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด สพฐ.ตร. เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ทั้งนี้ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมพีธีฯ ผ่านระบบ video conference และ พฐ.จว. ทั้ง ๖๖ แห่ง ร่วมเฝ้าฟังผ่านระบบ Gin conference


 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์