กิจกรรม ผบช.สพฐ.ตร.

วันที่ ๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือโครงการ “อาคารที่ทำการพร้อมอาคารสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่และอาคารที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๐ อาคาร” ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุม
วันที่ ๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “อาคารที่ทำการพร้อมอาคารสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่และอาคารที่พักอาศัยให้ กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๐ อาคาร” ร่วมกับ ยธ.สกบ., สอท., และ ภ.๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคาร สกบ.
วันที่ ๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยมี พ.ต.ท.หญิง ทิพวัลย์ จันทร์แจ่ม สว.ศขบ.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย หลังจากนั้น ผบช.สพฐ.ตร. ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ ได้กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี, ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. เพื่อให้สามารถคลี่คลายคดีและสามารถที่จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดได้ด้วย ความรวดเร็ว ผู้กระทำผิดต้องจำนนต่อหลักฐานชิ้นสำคัญ และขอชมเชยการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาที่กำลังพลทุกนายได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างทุ่มเทและสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานในภาพรวม ทำงานอย่างมีมาตรฐาน ขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษาผลงานและร่วมกันพัฒนาหน่วยงานต่อไป เพื่อให้เป็น “ตำรวจมืออาชีพ” ที่ประชาชน มีความเชื่อมั่น และศรัทธา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ จึงกำชับให้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในทุกมาตรการทั้งการทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน การล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง และ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
วันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ทว. , รอง ผบก., ผกก. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ใน สพฐ.ตร. และ ศพฐ.๑-๑๐ (ประชุมผ่านระบบ video conference) เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งระดับ สว.- รอง ผบก. วาระประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยการประชุมครั้งนี้ได้มี พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในที่ประชุม จากนั้น ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายสำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ระดับ สว-รอง ผบก. วาระประจำปี ๒๕๖๓ ในการประชุมได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ มีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๕ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ ห้องสารสิน ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. จากนั้น เวลา ๐๗.๔๕ น. ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานหน้าอาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี
วันที่ ๒๒ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศพฐ.๑ โดย พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ.๒ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๒ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มงานต่างๆ ทั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๒ ด้วย
วันที่ ๒๒ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๒๙ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เดินทางโดย ฮ. ของ บ.ตร. ไปในพิธียกเสาเอก เสาโท และทำขวัญเสาเอก อาคารที่ทำการ ศพฐ.๒ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ศพฐ.๒ (แห่งใหม่) ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี โดยมี พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ.๒ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๒ ให้การต้อนรับ จากนั้น ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธาน พิธียกเสาเอก เสาโท และทำขวัญเสาเอก อาคารที่ทำการ ศพฐ.๒ พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นให้เกิดกับข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๒
วันที่ ๑๔ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) , พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) พร้อมด้วย ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง, ผบก.ศพฐ.๑-๑๐ , รอง ผบก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาส ๑-๔) และมอบนโยบายการบริหารราชการของ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) ,พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ทว. , ผบก.ศพฐ.๑-๑๐, รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง ศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ในการประชุมได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ มีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) ,พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ทว. , ผบก.ศพฐ.๑-๑๐, รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(สส) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับดูแล สพฐ.ตร. ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับข้าราชการตำรวจสังกัด สพฐ.ตร. จากนั้น รอง ผบ.ตร.(สส) เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงด้านนิติวิทยาศาสตร์ (FIDS) และเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ในการประชุมมอบนโยบายครั้งนี้ ศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ในการประชุมได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ มีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๒ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ทว. และ ผบก.ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมสัมมนามอบนโยบายบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นผู้มอบนโยบาย ซึ่งการสัมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร., ผบช.หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า รอง ผบช.หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า และ ผบก.หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าของทุกหน่วยงาน ในสังกัด ตร. เข้าร่วมสัมมนา ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.


หน้า 1/หน้า 2

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์