ประกาศ เชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ ดีเ่ด่น สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘

 


                                              ระดับชั้นประทวน

                                จ.ส.ต.สมศักดิ์ อินต๊ะงาน ผบ.หมู่ กอป.ศพฐ.๕


ประวัติผลงาน


ระดับชั้นสัญญาบัตร

ร.ต.อ.ทนงศักดิ์ มินไธสง นวท.(สบ ๑) กอป.ศพฐ.๑๐


ประวัติผลงาน

             

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์