ชื่อผู้ใช้    :
   รหัสผ่าน  :

                              

โครงการห่วงใยใส่ใจกัน

รายละเอียดโครงการ

        เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเป็นหน่วยงานหนึ่งของของสำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ ที่เข้าไปทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของตำรวจท้องที่ในการปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่การ ตรวจสถาน
ที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์พยานวัตถุเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันพฤติการ และผู้กระทำ ความผิด ทำให้ผู้
ปฏิบัติงานต้องเผชิญกับงานหนักงานที่มีความตึงเครียด งานที่ส่งผลกระทบทางด้านจิต ใจ ตลอดจนปัจจัยแวด
ล้อมอื่นๆ เช่นค่าครองชีพ การเปลี่ยนงาน ความเจ็บป่วย การหย่าร้าง ปัญหาทาง ด้านครอบครัว ความสัมพันธ์กับ เพื่อนร่วมงานจากปัญหาดังกล่าว พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้เล็งเห็น ความสำคัญของสุขภาพจิต และสุขภาพกายของกำลังพลสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจึงมุ่งที่จะแสวงหาวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีควบคู่ไปกับการป้องกันปัญหาด้าน สุขภาพจิต ดังนั้นทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน จึงได้ริเริ่มโครงการ"ห่วงใยใส่ใจกัน"เพื่อให้การปรึกษาผ่านสื่อ online ต่างๆ เช่น การ ให้บริการ
ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ อีเมล์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ www.forensic.police.go.thก้าวแรกของการให้บริการจะมุ่งเน้นเฉพาะตัวข้าราชการตำรวจในหน่วยงานและ จะขยายผลถึงการให้ บริการแก่บุคคลในรอบครัวโดยผู้รับบริการขอคำปรึกษาเมื่อมาใช้บริการต้องปฏิบัติตามกติกา คือเป็นสมาชิกและต้องใช้รหัสลับในการเข้ารับการปรึกษาปัญหาต่างๆได้จากนักจิต วิทยาผู้ชำนาญในหน่วยงาน สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้ด้วยวิธีการที่สะดวกรวดเร็ว โดยคำปรึกษาหารือ หรือคำแนะนำดังกล่าว จะถูกเก็บเป็นความลับโดยยึดมั่นจรรยาบรรณของการให้คำปรึกษาอย่างเข้มงวด