ชื่อผู้ใช้    :
   รหัสผ่าน  :

                              
โครงการห่วงใยใส่ใจกัน

จุดมุ่งหมายโครงการ

    1. เพื่อให้คำปรึกษาแนวทางในการจัดการกับปัญหาทางด้านสุขภาพจิตแนะนำข้าราชการตำรวจของสำนัก
งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและบุคคลในครอบครัวให้มีความรู้ความเข้าใจ
   เกี่ยวกับสุขภาพจิตและเเนวทางการ
แก้ไขปัญหาสุขาพจิตในเบื้องต้น

     2.เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางประสานความเข้าใจในพฤติกรรมต่างๆของตนเองและผู้อื่นสามารถนำความรู้ด้านจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เเละมีขวัญกำลังใจที่ดีในการดำเนินชีวิต

     3. ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีจิตเอื้อเฟื้อเื้กื้อกูลในการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีเพื่อตนเองและผู้อื่น

     4. สอดรับกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ   ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554 ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี