>
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัติโนมัติ (AFIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ตรวจพิสูจน์ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน, กลุ่มงานตรวจยาเสพติด, กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น M๔๐๑d กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.๒๕๕๙ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตามโครงการทดแทนเครื่องจับเท็จระบบเดิม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รีบจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๓๘ รายการ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนปลอกกระสุน
ปืนด้วยระบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (F-Net) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลพบุรี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตามโครงการทดแทนเครื่องจับเท็จระบบเดิม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (ครั้งที่ ๒)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกองทะเบียนประวัติอาชญากรในรอบเดือนธันวาคม
ส่งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการทดแทนเครื่องจับเท็จระบบเดิม จำนวน ๑ โครงการ (ครั้งที่ ๒) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น M๔๐๑d และตลับผ้าหมึก Wincor-nixdof ๔๙๑๕, ๔๙๑๕xe, ๔๙๑๕ High Print กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อตามโครงการทดแทน
เครื่องจับเท็จระบบเดิม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลพบุรี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลพบุรี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อม
ส่วนประกอบ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลพบุรี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาตร์ให้เป็นระบบ
มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรมและความมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน เรื่องประกวดราคาการซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กองทะเบียนประวัติอาชญากร ประจำเดือน ต.ค.๒๕๕๙
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาตร์ให้เป็นระบบ
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรมและความมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการทดแทนเครื่องจับเท็จระบบเดิม
จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและงานสารสนเทศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจ (F-Net) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาตร์ให้เป็นระบบ
มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรมและความมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด Gas Chromatograph พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครนายก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด Gas Chromatograph พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด Gas Chromatograph พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๓๕ รายการ
ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas chromatograph) จำนวน ๒ เครื่อง
ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุแบเรี่ยมและแอนติโมนี่ในเขม่าปืนที่มือ(ICP-MS) พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจยาเสพติด Gas Chromatograph
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบเครื่องแต่งกาย (กระบี่พร้อมฝัก(ชนิดไม่มีราย)และพู่กระบี่ดิ้นเงิน,พู่กระบี่ไหมสีขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ราคากลางค่าก่อสร้าง ประเภทงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี
ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชนพร้อมปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสาคร
ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการ งานปรับปรุงอาคารพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุพรรณบุรี
ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการ งานก่อสร้างโรงจอดรถพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๕๕ ลง ๒๐ ก.ค.๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๑ ลง ๒๐ ส.ค.๒๕๕๘ เรื่อง การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฎิบัติตามแนวทางปฎิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market ) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
หนังสือ สกบ.ที่ ๐๐๐๘.๒๒๓/๓๘๘๐ ลง ๘ ก.ย.๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดตรวจวิถีกระสุนปืนด้วยแสงเลเซอร์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุแบเรี่ยมและแอนติโมนี่ในเขม่าปืนที่มือ(ICP-MS) พร้อมอุปกรณ์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas chromatograph)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ High Speed Network Laser Printer จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับเครื่องตรวจยาเสพติด Gas Chromatograph และ Gas Chromatograph Mass Spectrometer จำนวน ๒๖ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บข้อมูลวัตถุระเบิด ของ สพฐ.ตร.โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ High Speed Network Laser Printer จำนวน ๒๐ เครื่องด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กลุ่มงานเอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดหาสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๓๕ รายการ
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.ตราด พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding )
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๗ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ High Speed Network Laser Printer จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบเครื่องแต่งกาย (กระบี่พร้อมฝัก (ชนิดไม่มีลาย) และพู่กระบี่ดิ้นเงิน,พู่กระบี่ไหมขาว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพิ่มเติม
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบเครื่องแต่งกาย (กระบี่พร้อมฝัก (ชนิดไม่มีลาย) และพู่กระบี่ดิ้นเงิน พู่กระบี่ไหมสีขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ เรื่อง ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพของทางราชการ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องพิมพ์ High Speed Network Laser Printer จำนวน ๒๐ เครื่อง
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์เอกสาร รายการ เครื่องตรวจหารอยกด จำนวน ๑ เครื่อง และกล้องวีดีโอไมโครสโคปแบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ(กระบี่พร้อมฝัก(ชนิดไม่มีลาย) และพู่กระบี่ดิ้นเงิน,พู่กระบี่ไหมสีขาว) จำนวน ๓ รายการ
ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา(DNA) พร้อมอุปกรณ์ โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา และ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศพฐ.๔
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์เอกสาร รายการ เครื่องตรวจหารอยกด จำนวน ๑ เครื่อง และกล้องวีดีโอไมโครสโคป แบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๓)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์เอกสาร รายการ เครื่องตรวจหารอยกด จำนวน ๑ เครื่อง และกล้องวีดีโอไมโครสโคป แบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่๒)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและระบบสำรองข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้งจำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์เอกสาร รายการ เครื่องตรวจหารอยกด จำนวน ๑ เครื่อง และกล้องวีดีโอไมโครสโคป แบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา และDNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องยกเลิกประกวดราคา พร้อมอุปกรณ์ โครงการพัมนางานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา และ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์ โครงการพัมนางานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา และ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ลงเว็บไซต์ สพฐ.ตร.
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ รายการ เครื่องตรวจหาและเก็บรอยนิ้วมือ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางาน
ตรวจพิสูจน์เอกสาร รายการเครื่องตรวจหารอยกด จำนวน ๑ เครื่อง และกล้องวีดีโอไมโครสโคป แบบ ๓ มิติ พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์ โครงการพัมนางานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา และ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางานตรวจ
พิสูจน์เอกสาร รายการเครื่องตรวจหารอยกด และกล้องวีดีโอไมโครสโคป แบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อตาม
โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ รายการ เครื่องตรวจหาและเก็บภาพรอยลายนิ้วมือ จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการวิทยาเขต ๔๔ พร้อมที่พัก
พร้อมส่วนประกอบ (งานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง) ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์เอกสาร
รายการ เครื่องตรวจหารอยกด และกล้องวีดีโอไมโครสโคป แบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

(ร่าง) ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ
รายการ เครื่องตรวจหาและเก็บภาพรอยลายนิ้วมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

- เอกสารประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ พฐก.
- ตัวอย่างสัญญาจ้าง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่๒
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการวิทยาการเขต 44 พร้อมที่พัก พร้อมส่วนประกอบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติงานกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ วท.เขต ๔๔ พร้อมที่พัก พร้อมส่วนประกอบรายการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ๑๐ คูหา
จำนวน ๑ หลัง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.ภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
ประกาศ ศพฐ.๓ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ เรื่องขายทอดตลาดสิ่งของหลวงที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและระบบสำรองข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา(DNA) พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนางาน ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา และDNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ สารเคมี และสารเคมีที่ใช้ทำวัตถุระเบิดเพื่อรองรับ ASIAN FORENSIC พฐก.จำนวน ๑ โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นใช้ในราชการ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา(ครั้งที่๒) การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ทว.สพฐ.ตร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบปลอกประสุนและลูกกระสุนจำนวน ๓ เครื่อง ครั้งที่๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
ประกาศเผยแพร่ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวิทยาการเขต 44 พร้อมที่พัก พร้อมส่วนประกอบ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๓ เครื่อง ครั้งที่ ๒
ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๓ เครื่อง ครั้งที่๒
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่๓
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์สารเคมีและสารเคมีที่ใช้ทำวัตถุระเบิด เพื่อรองรับ ASIAN FORENSIC พฐก. จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์สารเคมีและสารเคมีที่ใช้ทำวัตถุระเบิดเพื่อรองรับ ASIAN FORENSIC พฐก. จำนวน ๑ โครงการ(ครั้งที่ ๒)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยาและ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ด้วยการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ผลประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด(Gas Chromatograph : GC) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สอบราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอสารระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ จำนวน ๔ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องมือตรวจทางชีววิทยา(DNA) พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานทางชีววิทยาและ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph : GC) จำนวน ๑๐ เครื่อง )
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการพ้ฒนางานตรวจพิสูจน์สารเคมีและสารเคมีที่ใช้ทำวัตถุระเบิดเพื่อรองรับ ASIAN FORENSIC พฐก. จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง กำหนดราคากลางตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอสารระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ ๔ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและระบบสำรองข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ทว.สพฐ.ตร.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph) จำนวน ๑๐ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบจำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผลการประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑๘ คัน
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาตผลการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการโครงการทดแทนยานพาหนะที่มีอายุการใชงานเกิน ๑๐ ปี (รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๓๑ คัน)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาตผลการประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็ป(ทดแทน) จำนวน ๗ คัน
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ กองบังคับการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องวัดโดยใช้แสงเลเซอร์ ๖๒ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๓ เครื่อง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้อบความร้อน ( HOT AIR OVEN)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑๘ คัน
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการโครงการทดแทนยานพาหนะที่มีอายุการใชงานเกิน ๑๐ ปี (รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๓๑ คัน)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็ป(ทดแทน) จำนวน ๗ คัน
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph) จำนวน ๑๐ เครื่อง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๓ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการโครงการทดแทนยานพาหนะที่มีอายุการใชงานเกิน ๑๐ ปี (รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๓๑ คัน) วงเงิน๒๔,๘๒๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็ป(ทดแทน) จำนวน ๗ คัน วงเงิน ๖,๒๗๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ตัน ขับเคลื่อน ๒ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑๘ คัน วงเงิน ๑๒,๙๙๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเครื่องชั่งทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ๑๐ เครื่อง ครั้งที่ ๒
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ๑๐ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องวัด
โดยใช้แสงเลเซอร์ ๖๒ เครื่อง (ครั้งท ี่๒)
ประกาศ กองบังคับการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องวัดโดยใช้แสง
เลเซอร์ ๖๒ เครื่อง (ครั้งที่๒ ฉบับแก้ไขวันที่ ๔ ธ.ค.๕๗)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการโครงการทดแทนยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี (รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๑ คัน)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง รายการรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซีขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑๘ คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง รายการรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๗ คัน
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจ DNA ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยาและ DNA จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบร่องรอยบนวัตถุที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ (TOOL MASK)
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตำรวจ
DNA ตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยาและ DNA จำนวน ๑ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง
รายการกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน

ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่อง
ชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ๑๐ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวย สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดระยะโดยใช้แสงเลเซอร์ ๖๒ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง รายการเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด Gas Chromatograph ๑๐ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง รายการเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ๑๐ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง รายการเครื่องวัดระยะโดยใช้แสงเลเซอร์ ๖๒ เครื่อง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ตรวจยาเสพติดชนิด TLC
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวียงแรงสูง จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.ตร.
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม
และระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัติโนมัติ (AFIS)
ประกาศ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่
ราชการ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาต
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อกระสุนปืน
จำนวน ๗ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ ชุด
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ  
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง การประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤิทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ
วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ
ประกาศ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดทำโครงเหล็กพร้อมหลังคา
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้อง
อบรมสัมมนา
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาซื้อสาร
มาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤิทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ
วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโคร
มาโตร กราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์(GC/MS)จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุด
โครงการปึกเตียน รีโซเทล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคา
ซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด(GC) จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลการ
ประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด(GC) จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงชำรุดและ
เสื่อมสภาพ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอ
ร์ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน ๑ โครงการ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จำนวน ๑ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและ
แมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) จำนวน ๔ เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศผลการประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคม
ี(Fume Hood)จำนวน ๘๙ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์
พิสูจน์หลักฐาน ๓ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph : GC )จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
์ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยรังสีอินฟาเรด(Fourier Transfrom
Infrared Microscope Spectrometer FTIR)พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๔ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) จำนวน ๔ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน ๓ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการปรับปรุงอาคารชุดโครงการปึกเตียนรีโซเทล(โครงการระยะที่ ๑)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดไอระเหยสารเคมี(Fume Hood)จำนวน ๘๙ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph : GC) จำนวน ๑๐ เครื่องด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและ ฝ่ามือพร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ และฝ่ามือ พร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ในการตรวจเปรียบเทียบ DNA
จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ในการตรวจเปรียบเทียบ
DNA
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
จำนวน ๒ คัน
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการปรับปรุงอาคารชุดโครงการปึกเตียนรีโซเทล(โครงการระยะที่ ๑)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดไอระเหยสารเคมี(Fume Hood)จำนวน ๘๙ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph : GC) จำนวน ๑๐ เครื่องด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจำนวน ๑ โครงการด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด(GC)
จำนวน ๑๐ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร
จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จำนวน ๑ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟาเรด(Fourier
Tranfrom Infrared Microscope Spectrometer :FTIR) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องสอบราคาซื้อชุดไฟฉายหลายความถี่สำหรับตรวจที่เกิดเหตุแบบพกพา จำนวน ๕ ชุด
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน ๑๐ เครื่อง
ร่างขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรดพร้อมอุปกรณ์(FTIR)
จำนวน ๔ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและ ฝ่ามือพร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ และฝ่ามือ พร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ในการตรวจเปรียบเทียบ DNA
จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ในการตรวจ
เปรียบเทียบ DNA
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
จำนวน ๒ คัน
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ
ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลพร้อมเครื่องพิมพ์และโปรแกรมลิขสิทธิ์ จำนวน ๙ ชุด
ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องสอบราคาซื้อตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ชนิดควบคุม
อุณหภูมิได้ จำนวน ๑ ตู้
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๕๘ เครื่อง , เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง , เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer )
จำนวน ๕๘ เครื่อง , ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๘ ชุด
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒๓ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์ จำนวน ๑๗ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ จำนวน ๓๒ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องลอ
กลายฝุ่น จำนวน ๑๒ เครื่อง
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับตรวจเปรียบเทียบ DNA
จำนวน ๑ ชุด
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยมไม่น้อยกว่า
๑ ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ กรัม จำนวน ๓ เครื่อง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรือง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จำนวน ๕ รายการ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร
ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๗ เรื่องขายทอดตลาดสิ่งของหลวงที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๕
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)
จำนวน ๓ คันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


 

              คลิปประชาสัมพันธ์

    
      
    

  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

      GES Survey Online
     
     
     

   ข้อมูลงานอำนวยการ บก.อก.สพฐ.ตร.

     
     
     
     

 

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์