จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจำนวน ๑ โครงการด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด(GC) จำนวน ๑๐ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน ๑ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟาเรด(Fourier Tranfrom Infrared Microscope Spectrometer :FTIR) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องสอบราคาซื้อชุดไฟฉายหลายความถี่สำหรับตรวจที่เกิดเหตุแบบพกพา จำนวน ๕ ชุด
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ เครื่อง
ร่างขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรดพร้อมอุปกรณ์(FTIR) จำนวน ๔ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและ ฝ่ามือพร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ และฝ่ามือ พร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ในการตรวจเปรียบเทียบ DNA จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ในการตรวจเปรียบเทียบ DNA
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๒ คัน
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการปรับปรุงอาคารชุดโครงการปึกเตียนรีโซเทล(โครงการระยะที่ ๑)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดไอระเหยสารเคมี(Fume Hood)จำนวน ๘๙ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph : GC) จำนวน ๑๐ เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจำนวน ๑ โครงการด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด(GC) จำนวน ๑๐ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน ๑ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟาเรด(Fourier Tranfrom Infrared Microscope Spectrometer :FTIR) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องสอบราคาซื้อชุดไฟฉายหลายความถี่สำหรับตรวจที่เกิดเหตุแบบพกพา จำนวน ๕ ชุด
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ เครื่อง
ร่างขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรดพร้อมอุปกรณ์(FTIR) จำนวน ๔ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและ ฝ่ามือพร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ และฝ่ามือ พร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ในการตรวจเปรียบเทียบ DNA จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ในการตรวจเปรียบเทียบ DNA
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๒ คัน
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ
ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลพร้อมเครื่องพิมพ์และโปรแกรมลิขสิทธิ์ จำนวน ๙ ชุด
ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องสอบราคาซื้อตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน ๑ ตู้
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๕๘ เครื่อง , เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง , เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer ) จำนวน ๕๘ เครื่อง , ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๘ ชุด
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒๓ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์ จำนวน ๑๗ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ จำนวน ๓๒ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องลอกลายฝุ่น จำนวน ๑๒ เครื่อง
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับตรวจเปรียบเทียบ DNA จำนวน ๑ ชุด
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยมไม่น้อยกว่า ๑ ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ กรัม จำนวน ๓ เครื่อง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรือง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จำนวน ๕ รายการ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร
ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๗ เรื่องขายทอดตลาดสิ่งของหลวงที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๕
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)
จำนวน ๓ คันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการตู้เก็บเอกสาร ๕ ลิ้นชักคู่
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จัดรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน ๓ คัน
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วประตูทาง
เข้า-ออก อาคารที่พักอาศัย แฟลต ๕ ชั้น ถนนรามอินทราของสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน(ครั้งที่๓)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อสาร
มาตรฐานยาเสพติดให้โทษวัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่๒
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นห้องประชุมชั้น ๑๓ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิก การประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์(GC/MS) จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิก การประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์(GC/MS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆจำนวน ๒๓ รายการ
(ครั้งที่ ๒)
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์(GC/MS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์(GC/MS) จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆจำนวน ๒๓ รายการ
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์(GC/MS) จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒(ศพฐ.๖)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์(GC/MS) จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ (พฐก.)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ระยะ ๓ (Forensic Science Information Network (F-Net) Phase ๓ )
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์(GC/MS)
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ (AAS)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง การประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่น ๆ จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกระเป๋าพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสถานที่เกิดเหตุ จำนวน ๔๖๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน ๔ ตู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง การประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ระยะที่๓
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันในการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องการประกวดราคา ซื้อกระเป๋าพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสถานที่เกิดเหตุสำหรับพนักงานสอบสวน จำนวน ๔๖๐ ชุด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา ระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศ
ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ระยะที่๓ ครั้งที่๒
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเขม่าปืนเชิงปริมาณ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาต
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๑๕ เครื่อง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและเเมสสเปคโตรมิเตอร์(GC/MS)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคา จัดซื้อเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อกระเป๋าพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ สำหรับ พงส. จำนวน ๔๖๐ ชุด
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและเเมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ครั้งที่ ๒)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา ระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศ
ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ระยะที่๓
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดวันในการประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง
ตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ขายทอดตลาด
ประกาศ  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ
 
ประกาศ  กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน ๔ ตู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference :TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่อง
นับเม็ดยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR)โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจDNA ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจDNA ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
์ิ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ จำนวน ๑๐ ชุด
 
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยา จำนวน ๑๖ เครื่อง
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง
ร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference : TOR) เครื่องตรวจ DNA
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ในการตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝง จำนวน ๑๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดไฟฉายหลายความถี่สำหรับตรวจสถานที่เกิดเหตุแบบพกพา จำนวน ๕ ชุด (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ( ยกเลิก ) การสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ในการตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์ จำนวน ๖ เครื่อง.
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๓๓/๒๕๕๕ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง ณ ห้องประชุม กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (Video Conference) ของ สพฐ.ตร.
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวบันทึกข้อมูลด้วยระบบดิจิตอล (Digital Single Lens Reflex) ความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๔ ล้านพิกเซล จำนวน ๔๐ กล้อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดไฟฉายหลายความถี่สำหรับตรวจสถานที่เกิดเหตุแบบพกพา
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อกระเป๋าพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ จำนวน ๒๕ ชุด
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภํณฑ์ในการตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝง จำนวน ๑๑ ชุด
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องลอกลายฝุ่น จำนวน ๕ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาเช่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
จำนวน ๗ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ จำนวน ๑๐ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดระยะโดยใช้แสงเลเซอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแรงสูง (High Speed Microcentrifuge)จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาเช่าใช้บริการวิทยุโทรศัพย์เคลื่่อนที่ จำนวน ๗ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วประตู
เข้า-ออก อาคารที่พักอาศัย(แฟลต)๕ชั้น ถนนรามอินทรา
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จังหวัดขอนแก่น พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)  
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วประตูทางเข้า - ออก อาคารที่พักอาศัย(แฟลต ) ๕ ชั้น ถนนรามอินทรา  
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ  
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓๗ เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ ๒ จำนวน ๑๓ เครื่อง
 
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง
การประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จังหวัดขอนแก่น พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ใหม่)
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ขอยกเลิก ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จังหวัดขอนแก่น พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง
สอบราคาซื้อเครื่องยกรถยนต์ แบบ ๔ เสา ขนาด ๑ ตัน
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง
การประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และิ์อื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการด้วย
วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาิติ เรื่อง สอบราคาซื้อแก๊สสำหรับเครื่อง
GC,GC/MS,GC และ GCMS
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
สำหรับใช้ในสถานที่เกิดเหตุ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จังหวัดขอนแก่น พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ จำนวน ๓๐ รายการ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆจำนวน ๒๓ รายการ ใหม่
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆจำนวน ๒๓ รายการ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จังหวัดขอนแก่น พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่อง GC/MS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนยพิสูจน์หลักฐาน ๔ จังหวัดขอนแก่น พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
ประกาศกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อราคาเครื่อง x-ray Diffraction(XDR) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐาน ๖ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกองพิสูจน์หลักฐานกลาง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓
ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) ครั้งที่ ๒
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่อง X-ray Diffraction (XRD) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS)
ร่างขอบเขตของาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่อง X-ray Diffraction (XRD)
ประกาศกองพิสูจน์หลักฐานกลาง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓
ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) ครั้งที่ ๒
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่อง X-ray Diffraction (XRD) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS)
ร่างขอบเขตของาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่อง X-ray Diffraction (XRD)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ ๒
ร่างขอบเขตของาน (TOR) การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ สำนักงานพิสูจน์
หลักฐานตำรวจ พร้อมส่วนประกอบจำนวน ๑ หลัง
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้อกระดาษพิมพ์ภาพ ขาว-ดำ
สำหรับชุดกล้องขยายพร้อมเครื่องพิมพ์ภาพ sony
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง
ประจำปี ๒๕๕๔
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบ
ราคาซื้อกล้องถ่ายภาพชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวบันทึกข้อมูลด้วยระบบดิจิตอล (Digital Single Lens
Reflex) ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๔ ล้านพิกเซล จำนวน ๕ เครื่อง
 
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบ
ราคาซื้อกล้องถ่ายภาพชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวบันทึกข้อมูลด้วยระบบดิจิตอล (Digital Single Lens
Reflex) ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๔ ล้านพิกเซล จำนวน ๒๕ เครื่อง ครั้งที่ ๒ 
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบ
ราคาซื้อเครื่องตรวจหาโลหะ ชนิดตรวจในน้ำได้จำนวน ๒๕ เครื่อง

ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ จำนวน ๖ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบ ราคาจ้างก่อสร้างประตูพร้อมรั้ว อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาซื้อ สารมาตรฐานวัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆจำนวน ๓ รายการ)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบ ราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดระยะโดยใช้แสงเลเซอร์ จำนวน ๒๒ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ จำนวน ๖ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ จำนวน ๑๒ เครื่อง 
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ จำนวน ๖ รายการ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์ จำนวน ๓๔ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวบันทึกข้อมูลด้วยระบบดิจิตอล (Digital Single Lens Reflex) ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๔ ล้านพิกเซล จำนวน ๓๓ เครื่อง 
ประกาศกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อสารมาตรฐานวัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องยกรถยนต์ แบบ ๔ เสา ขนาด ๔ ต้น
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุจำนวน ๓๔ รายการ
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ ชุด
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๘ เครื่อง
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 


หน้า 1

 

เว็บไซต์เเนะนำ

   

   

   

     

รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน


ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์