คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๔๙
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
๒/๒๕๔๙ กล้องสเตอริโอไมโครสโคป กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๔๐ เท่า
๓/๒๕๔๙ รางเหล็กสำหรับยิงเก็บลูกกระสุน
๔/๒๕๔๙ เครื่องตรวจ DNA ชนิด ๑๖ ตัวอย่าง
๕/๒๕๔๙ กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบ
๖/๒๕๔๙ ชุดเครื่องมือตรวจสารประกอบของวัตถุระเบิด พร้อมอุปกรณ์
๗/๒๕๔๙ กล้องจุลทรรศน์ระบบดิจิตอล พร้อมระบบประมวลผลภาพ
๘/๒๕๔๙ กล้องถ่ายภาพแบบใช้แสงยูวี พร้อมอุปกรณ์ (RUVIS)
๙/๒๕๔๙ ชุดตรวจวิถีกระสุนปืนด้วยแสงเลเซอร์
๑๐/๒๕๔๙ แว่นขยายสำหรับตรวจลายนิ้วมือ
๑๑/๒๕๔๙ ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย
๑๒/๒๕๔๙ กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล พร้อมขาตั้ง
๑๓/๒๕๔๙ รถยนต์ตู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ ฯ
๑๔/๒๕๔๙ กล้องถ่ายภาพแบบ GPS
๑๕/๒๕๔๙ เครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือ พร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ชนิดพกพา
๑๖/๒๕๔๙ เครื่องตรวจวิเคราะห์สารด้วยเทคนิค GC/MS/MS พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด
๑๗/๒๕๔๙ เครื่องตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแบบอัตโนมัติ ชนิดกระเป๋าหิ้ว
๑๘/๒๕๔๙ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบไฟฟ้ากระแสสลับให้กำลังส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ วัตต์
๑๙/๒๕๔๙ เครื่องตรวจหาโลหะ ชนิดสามารถตรวจในน้ำได้
๒๐/๒๕๔๙ เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด (FT/IR)
๒๑/๒๕๔๙ เครื่องฉายภาพวัสดุทึบแสง
๒๒/๒๕๔๙ เครื่องมือตรวจหาวัตถุระเบิดระยะไกล

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์