คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๖
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
๑/๒๕๕๖
เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Voltage Stabilizer) ขนาด ๒๐ kVA
๒/๒๕๕๖ เครื่องดูดความชื้น
๓/๒๕๕๖ เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธ์ชนิดกลั่น ๒ ครั้ง
๔/๒๕๕๖ เครื่องกลั่นน้ำ Deionized water แบบ Double Distlled water
๕/๒๕๕๖ เครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและเตรียมตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์ DNA พร้อมอุปกรณ์
๖/๒๕๕๖ ตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ
๗/๒๕๕๖ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA
๘/๒๕๕๖ เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร
๙/๒๕๕๖ เครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ และฝ่ามือ พร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (แก้ไขเพิ่มเติม ก.ย. ๕๙)
๑๐/๒๕๕๖ กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน
๑๑/๒๕๕๖ เครื่องวิเคราะห์สารโดยแสงอินฟราเรด (Fourier Transform Infared Microscope Spectrometer) พร้อมอุปกรณ์
๑๒/๒๕๕๖ เครื่องมือตรวจสารวัตถุระเบิด
๑๓/๒๕๕๖ เครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๔/๒๕๕๖ ชุดไฟฉายหลายความถี่สำหรับตรวจที่เกิดเหตุแบบพกพา
๑๕/๒๕๕๖ เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์