คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
๑/๒๕๕๘ กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน
๒/๒๕๕๘ เครื่องตรวจหาและเก็บภาพรอยลายนิ้วมือ
๓/๒๕๕๘ กล้องวีดีโอไมโครสโคปแบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์
๔/๒๕๕๘ เครื่องปั่นเหวี่ยงแรงสูง
๕/๒๕๕๘ เครื่องสกัดสาร DNA
๖/๒๕๕๘ เครื่องดูดความชื้น
๗/๒๕๕๘ เครื่องตรวจ DNA
๘/๒๕๕๘ เครื่องเพิ่มปริมาณ DNA
๙/๒๕๕๘ เครื่อง Electronic Pipette ขนาด ๕๐ - ๑,๐๐๐ ไมโครลิตร
๑๐/๒๕๕๘ เครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์
๑๑/๒๕๕๘ เครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์สำหรับโครงการครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจพิสูจน์ DNA ในคดีความมั่นคง ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนใต้ (แก้ไขเพิ่มเติม ก.ย. ๕๙)
๑๒/๒๕๕๘ เครื่องตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนแบบอัตโนมัติ
๑๓/๒๕๕๘ เครื่องตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนแบบอัตโนมัติ
๑๔/๒๕๕๘ แท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุน
๑๕/๒๕๕๘ เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph)
๑๖/๒๕๕๘ เครื่อง Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GCMS)
๑๗/๒๕๕๘ ชุดตรวจวิถีกระสุนปืนด้วยแสงเลเซอร์
๑๘/๒๕๕๘ เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุแบเรียมและแอนติโมนีในเขม่าปืนที่มือ (ICP-MS) พร้อมอุปกรณ์
๑๙/๒๕๕๘ เครื่องเขย่าสารละลาย
๒๐/๒๕๕๘ เครื่อง Electronic Pipette ขนาด ๕๐-๑,๐๐๐ ไมโครลิตร
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์