คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๐
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
๑/๒๕๖๐ เครื่องขยายภาพตรวจสอบวัตถุพยานระบบกล้องวีดีโอกำลังขยายสูง
๒/๒๕๖๐ ชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
๓/๒๕๖๐ ชุดเครื่องมือและโปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานบัตรอิเล็กทรอนิกส์
๔/๒๕๖๐ อัพเกรดซอฟต์แวร EnCase
๕/๒๕๖๐ อัพเกรดซอฟต์แวร UFED
๖/๒๕๖๐ อัพเกรดซอฟต์แวร์ Blacklight
๗/๒๕๖๐ เครื่องบดกระดูก
๘/๒๕๖๐ เครื่องวิเคราะห์ดีเอ็นเออัตโนมัติ ๒๔ ตัวอย่าง
๙/๒๕๖๐ เครื่องปั่นตกตะกอนขนาดเล็กใช้กับหลอดขนาด ๑.๕ มิลลิลิตร
๑๐/๒๕๖๐ เครื่องแกะสลักเลเซอร์แบบตั้งโต๊ะ
๑๑/๒๕๖๐ เครื่องวัดความดังเสียง 
๑๒/๒๕๖๐ เครื่องวัดความเร็วหัวกระสุน 
๑๓/๒๕๖๐ เครื่องหาไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล
๑๔/๒๕๖๐ โปรแกรม RainbowCrack
๑๕/๒๕๖๐ ชุดโปรแกรม PhotoShop CS
๑๖/๒๕๖๐ ชุดโปรแกรมวิเคราะห์เสียงและความถี่เสียง ADOBE AUDITION
๑๗/๒๕๖๐ อุปกรณ์เก็บรักษาวัตถุพยานประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่
๑๘/๒๕๖๐ อัพเกรดซอฟต์แวร์ FTK
๑๙/๒๕๖๐ อัพเกรดซอฟต์แวร์ IEF
๒๐/๒๕๖๐ ชุดโปรแกรม Parallels Desktop
๒๑/๒๕๖๐ โปรแกรม Passware Kit Forensic
๒๒/๒๕๖๐ ชุดโปรแกรม X-Way
๒๓/๒๕๖๐ อัพเกรดซอฟต์แวร์ X-Way
๒๔/๒๕๖๐ ชุดโปรแกรม Vmware
๒๕/๒๕๖๐ ชุดโปรแกรม AutoCAD
๒๖/๒๕๖๐ ชุดโปรแกรมตรวจพิสูจน์ข้อมูลระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค IEF
๒๗/๒๕๖๐ อัพเกรดซอฟต์แวร์ XRY
๒๘/๒๕๖๐ เครื่องถ่ายภาพมุมสูง (โดรน) 
๒๙/๒๕๖๐ ชุดกระเป๋าเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล 
๓๐/๒๕๖๐ ชุดโปรแกรมวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
๓๑/๒๕๖๐ กล้องถ่ายรูปสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
๓๒/๒๕๖๐ อุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูลวัตถุพยานหลักฐานดิจิทัล
๓๓/๒๕๖๐ เครื่องวัดหาค่าความหนาแน่นของน้ำมันเชื้อเพลิง
๓๔/๒๕๖๐ เครื่องกลั่นน้ำลำดับส่วนแบบอัตโนมัติ
๓๕/๒๕๖๐ เครื่องวัดหาจุดวาบไฟในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
๓๖/๒๕๖๐ เครื่องตรวจหาค่ากำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง
๓๗/๒๕๖๐ เครื่องวัดปริมาณอ๊อกเทนในน้ำมันเชื้อเพลิง
๓๘/๒๕๖๐ รถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
๓๙/๒๕๖๐ กล้องวีดีโอไมโครสโคปแบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์
๔๐/๒๕๖๐ เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร
๔๑/๒๕๖๐ โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ (ศอป.) ภาคเหนือ
๔๒/๒๕๖๐ เครื่องทำความร้อนแบบแห้ง แบบเขย่า
๔๓/๒๕๖๐ เครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS)
๔๔/๒๕๖๐ แท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน
๔๕/๒๕๖๐ กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน
๔๖/๒๕๖๐ ครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (Fourier Transform Infrared Microscope Spectrometer: FTIR) พร้อมอุปกรณ์
๔๗/๒๕๖๐ ชุดตรวจวิถีกระสุนปืนด้วยแสงเลเซอร์
๔๘/๒๕๖๐ ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ทางไฟฟ้า
๔๙/๒๕๖๐ เครื่องให้แสงหลายความถี่อ
๕๐/๒๕๖๐ เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph: GC)
๕๑/๒๕๖๐ ชุดอุปกรณ์ตรวจยาเสพติดชนิด TLC
๕๒/๒๕๖๐ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและอุปกรณ์สำหรับตรวจวิเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงและสารเคมี
๕๓/๒๕๖๐ เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม ๕ ตำแหน่ง
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์