คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๑
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
๑/๒๕๖๑ ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้
๒/๒๕๖๑ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมขาตั้ง
๓/๒๕๖๑ ชุดไฟฉายหลายความถี่ตรวจที่เกิดเหตุ แบบพกพา
๔/๒๕๖๑ เครื่องชั่งทศนิยม ๒ ตำแหน่ง
๕/๒๕๖๑ เครื่องชั่งทศนิยม ๓ ตำแหน่ง
๖/๒๕๖๑ เครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตำแหน่ง
๗/๒๕๖๑ เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม
๘/๒๕๖๑ เครื่องนับเม็ดยา
๙/๒๕๖๑ ชุดอุปกรณ์เครื่องมือและชุดโปรแกรมในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
๑๐/๒๕๖๑ เครื่องทำสำเนาข้อมูลดิจิทัล
๑๑/๒๕๖๑ อุปกรณ์ป้องกันการเขียนทีบข้อมูลดิจิทัล 
๑๒/๒๕๖๑ ชุดอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของระบบเครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ 
๑๓/๒๕๖๑ ชุดโปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ EnCase
๑๔/๒๕๖๑ ชุดโปรแกรมสำหรับตรวจพิสูจน์กล้องวงจรปิด
๑๕/๒๕๖๑ ชุดโปรแกรมสำหรับตรวจพิสูจน์แฟ้มข้อมูลวีดีทัศน์
๑๖/๒๕๖๑ ชุดโปรแกรมสำหรับกู้ข้อมูลดิจิทัล
๑๗/๒๕๖๑ ชุดโปรแกรมตรวจพิสูจน์ข้อมูลระบบโซเซี่ยลเน็ตเวิร์ค
๑๘/๒๕๖๑ ชุดตรวจพิสูน์โทรศัพท์เคลื่อนที Cellebrite
๑๙/๒๕๖๑ อัพเกรดซอฟต์แวร์ EnCase
๒๐/๒๕๖๑ อัพเกรดซอฟต์แวร์ UFED
๒๑/๒๕๖๑ เครื่องถอดรหัสลับคอมพิวเตอร์
๒๒/๒๕๖๑ อัพเกรดซอร์ฟแวร์ AXIOM
๒๓/๒๕๖๑ ชุดโปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ ADF
๒๔/๒๕๖๑ ชุดโปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ FTK
๒๕/๒๕๖๑ เครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF)
๒๖/๒๕๖๑ ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิได้
๒๗/๒๕๖๑ เครื่องล้างเครื่องเเก้วชนิดอบไอร้อน
๒๘/๒๕๖๑ เครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา
๒๙/๒๕๖๑ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ( Ultrapure Water )
๓๐/๒๕๖๑ คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์
๓๑/๒๕๖๑ คุณลักษณะเฉพาะ 'ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์วัตถุพยานอิเล็กทรอนิกส
๓๒/๒๕๖๑ คุณลักษณะเฉพาะ โปรแกรมวิเคราะห์และจำลองสถานการณ์เ ฉี่ยวขน (P C -C ra sh )
๓๓/๒๕๖๑ คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพา
(X-Ray Fluorescence Spectrometer Handheld)
๓๔/๒๕๖๑ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้กำจัดไอสารเคมีขนาดเล็กแบบไร้ท่อ
๓๕/๒๕๖๑ คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องชั่งนํ้าหนักไกปืน
๓๖/๒๕๖๑ คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องป้องกันอันตรายจากปีนลั่น
๓๗/๒๕๖๑ คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจหาร่องรอยการขูด
๓๘/๒๕๖๑ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจหารอยกด
๓๙/๒๕๖๑ คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปีนและปลอกกระสุนปีนแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์
กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบ ( C o m p a r i s o n M i c r o s c o p e ) และอุปกรณ์เก็บข้อมูล (S e rv e r) ความจุสูง
๔๐/๒๕๖๑ คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจเปรียบเทียบลูก กระสุนปีนและปลอกกระสุนปีน แบบอัตโนมัติพร้อมอุป กรณ์และ
กล้องจุลทรรศน์เปรีย บเทียบ ( C o m p a r i s o n M i c r o s c o p e )
๔๑/๒๕๖๑ คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปีนและปลอกกระสุนปีนแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์
กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบ ( C o m p a r i s o n M ic r o s c o p e ) อุปกรณ์เก็บ ข้อมูล (S e r v e r ) ความจุสูง และเครื่อ งยิงเก็บลูกกระสุนปีนแบบนํ้าวน ( B u l l e t R e c o v e r y T a n
๔๒/๒๕๖๑ คุณลักษณะเฉพาะ โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถระบบตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติเพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดชายเเดนภาคใต้

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์