ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ช่องทางที่ 1 ช่องทางที่ 2
คุณสามารถส่งเรื่องราวร้องที่จะร้องทุกข์มาได้ที่
- e-mail :[email protected]
โดยใส่ชื่อและข้อมูลติดต่อ เช่น เบอร์โทร อีเมล์ หัวข้อในการร้องเรียนและรายละเอียด
มาติดต่อด้วยตนเอง/เขียนจดหมายมาที่
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร๑๑
ชั้น ๑ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ฝ่ายกฎหมายและวินัย ถนนพระราม๑
เเขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร.๐๒-๒๐๕-๑๐๖๘,๐๒-๒๕๑-๖๗๔๑
           
   ช่องทางในการร้องทุกข
   


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สรุป     1. ช่วงยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2 ขั้นตอน (ขั้นตอน 1, 2) รวม 1 ชั่วโมง
           2.  ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ 3 ขั้นตอน (ขั้นตอน 3, 4, 5,ไม่รวมขั้นตอน 6) รวม 34 วัน
          เอกสารอ้างอิง  1.  พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 29, 37, 38
                                 2.  กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แนบท้ายเพิ่มเติม
                                 3.  ประกาศ ตร. เรื่องให้ใช้แผนขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประกาศ ณ วันที่ 18 ม.ค.2554
download

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์