วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รองผบช.สพฐ.ตร,พล.ต.ต.ทัตธงสักกิ์ ภู่พันธัชสีห์ ผบก.ทว. ,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ.,พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผบก.สพฐ.ตร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ร่วมประชุมคอนเฟอร์เรนส์ มอบนโยบายกับข้าราชการภายในหน่วย สพฐ.ตร ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พ.ต.อ.หญิง ศรีสกุล เจริญศรี รอง.ผบก.สยศ.ตร ร่วมบรรยายเรื่อง ประชาคมอาเซียนปี 2558 กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช สพฐ ตร พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช สพฐ ตร ,พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช สพฐ ตร, พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก อก.สพฐ ตร, ผบก ทว. ,ผบก สฝจ, และข้าราชการตำรวจระดับ ผกก ขึ้นไป ร่วมประชุม ศปก สพฐ ตร ครั้งที่ 103/2557 ผ่านระบบการ ประชุมทางไกล Video conference กับผู้แทนของ ศพฐ.๑-๑๐ ณ ห้องประชุม ศปก สพฐ ตร
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้มาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๙ โดยมี พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์ รอง ผบก.ศพฐ.๙ และข้าราชการในสังกัด ศพฐ.๙ ให้การต้อนรับ พร้อมเข้าฟังบรรยายสรุป การปฏิบัติหน้าที่ และรับฟังปัญหา ในการปฏิบัติงาน
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะผู้บังคับบัชชา เดินตรวจเยี่ยม ศพฐ.๑๐ โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ ผบก.ศพฐ.๑๐ และข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ภารกิจ และรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องให้ทราบ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชตำรวจที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต,รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต. ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผบก ประจำ สพฐ.ตร,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ.สพฐ.ตร.และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ที่ลานอเนกประสงค์ พฐก.
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอกผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557-2561) โดยสำนักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องฉัตรทอง สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง)
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการ ประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัด โดยมีข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าหน่วยร่วมประชุม ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิง ปฎิบัติการและการประชุมบริหารสัญจร สพฐ.ตร. ครั้งที่ 6 วันที่ 16-17 พ.ย.2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จว.ขอนแก่น โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.3 และ 4 เข้าร่วมประชุม

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานประชุมคณะอนุทำงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจกรรมและประสานงาน เพื่อเตรียมโครงการ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจร สู่สถาบันการศึกษา(Road Show) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ของ สพฐ.ตร. ให้แก่ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.โดยมีอาจารย์ ทองสุข มันตาทร เป็นวิทยากร ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ2) รุ่นที่ 10 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน อาคารปึกเตียนรีโซเทล จว.เพชรบุรี
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รองผบช.สพฐ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการตร. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมแถวเคารพธงชาติ และ
ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานใน
การประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ สพฐ.ตร.ที่หองประชุม ศปก.สพฐ.ตร.โดย
มีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม
 วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงานในสังกัด ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗เวลา ๙.๐๐น.พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รองผบช.สพฐ.ตร.
ปรท.ผบช.สพฐ.ตร.และคณะทีมงานทีมงานบก.อก.สพฐ.ตร.ร่วมประชุมคณะกรรมการ
และติดตามจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558ของตร.

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ นำนักศึกษา-อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 24 นาย มาดูงานที่ พฐก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.ให้การต้อนรับ
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.เป็นประธานในพิธีการอบรมจริยธรรมข้าราชการ ตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 13 กองทะเบียนประวัติอาชญากร
วันที ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รรท.ผบก.อก.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธี
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องรับสมัครและสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ปริญญาตรี เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.policeadmission.org
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง สว.-ผกก.(แก้ไข)
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง สว.-ผกก.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง ผกก.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง ผกก.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง สว.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง สว.

ประกาศ กองบังคับการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องวัดโดยใช้แสงเลเซอร์ ๖๒ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๓ เครื่อง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้อบความร้อน ( HOT AIR OVEN)
ประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑๘ คัน
ประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการโครงการทดแทนยานพาหนะที่มีอายุการใชงานเกิน ๑๐ ปี (รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๓๑ คัน)
ประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็ป(ทดแทน) จำนวน ๗ คัน
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph) จำนวน ๑๐ เครื่อง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๓ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการโครงการทดแทนยานพาหนะที่มีอายุการใชงานเกิน ๑๐ ปี (รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๓๑ คัน) วงเงิน๒๔,๘๒๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็ป(ทดแทน) จำนวน ๗ คัน วงเงิน ๖,๒๗๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ตัน ขับเคลื่อน ๒ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑๘ คัน วงเงิน ๑๒,๙๙๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเครื่องชั่งทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ๑๐ เครื่อง ครั้งที่ ๒
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ๑๐ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องวัด
โดยใช้แสงเลเซอร์ ๖๒ เครื่อง (ครั้งท ี่๒)
ประกาศ กองบังคับการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องวัดโดยใช้แสง
เลเซอร์ ๖๒ เครื่อง (ครั้งที่๒ ฉบับแก้ไขวันที่ ๔ ธ.ค.๕๗)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการโครงการทดแทนยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี (รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๑ คัน)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ 
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บก.อก.สพฐ.ตร. , ทว. และ ศพฐ.๓ ประจำปี ๒๕๕๗  
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๙/๒๕๕๗ , ๓๐/๒๕๕๗ และ ๓๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๖๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

กำชับการปฏิบัติและให้หามาตรการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสด
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปรามปรามการค้ามนุษย์
แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนที่นำทางของหน่วยงานในสังกัดของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
หนังสือ สพฐ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๑๔/๒๘๓๓ ลง ๕พ.ย.๕๗ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สพฐ.ตร.(ยกเว้นงบลงทุน)
กระบวนทัศน์แนวทางของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ในการพัฒนาข้าราชการตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๗/ว๗๔ ลง ๔ ก.ย. ๕๗
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๐๔/ว๘๑ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๗
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๖/ว๑ ลง ๖ ต.ค. ๕๗

แนวทางการจัดทำตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สพฐ.ตร.
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนการปฎิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ภาคผนวก 1 แบบรายงานลักษณะสำคัญองค์กร แผนพัฒนาองค์การ.
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสพฐ.ตร.
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตัวที่ ๑.๑.๑-๑.๑.๔ และ ๖
ร่าง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ ตร.

เว็บไซต์เเนะนำ

   

   

   

     

รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน


ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์