วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.ให้การตรวจเยี่ยม ศพฐ.10 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหาร(ระดับหัวหน้าหน่วยงาน)และการประชุมบริหารสัญจรของ สพฐ.ตร. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จว.เชียงใหม่
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๙ ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน ด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร โดยทางไกลจากห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.กับศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.ตร. ปึกเตียน จว.เพชรบุรี
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมบริหาร
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ(ระดับผู้บริหาร) และการประชุมบริหารสัญจรของ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร พิธีปิดการอบรมหลักสูตร สบ.2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปึกเตียน เพชรบุรี
วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.ตร. พร้อมทั้งเป็น
วิทยากรบรรยายเเนวทางการพัฒนานักวิทยาศาสตร์แก่ผู้ตรวจงานเคมีฟิสิกส์ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น๕ ศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.ตร.
วันที่ี ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล (Video Conference) กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. โดยมีหัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ และ
ผู้เเทนเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.นำข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเพลิงไหม้ โกดังเก็บสินค้าของบริษัท บิสโก้ จำกัด สภ.บางปู
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
พร้อมคณะผู้พิพากษา ในการปรึกษาปัญหา และความเป็นไปได้ในการนัดสืบพยาน ผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงาน สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับผู้บริหาร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง
จว.เพชรบุรี
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านสืบสวน) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการประชุมระดับผู้บริหาร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ๒) รุ่นที่ ๙ หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ๔) รุ่นท ี่๘ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.ตร. ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร   เป็นประธานในการประชุมมอบ
นโยบายการทำงานให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.โดยมีหัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑-๑๐ เข้าร่วมประชุม

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษา (กม 2) ประชุมรับมอบนโยบาย เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนพัฒนา สพฐ.ตร. (5 ปี) ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร๑ ตร.
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่าน
ระบบ Video Conference โดยมีหัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทย-มาเลเซีย พล.ต.อ.จรัมพร ที่ปรึกษา(สบ.10) พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.และพล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รองผบช.สพฐ.ตร.ร่วมตรวจการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ของอาเซียน 2557 (AHEx2014) ณ.สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา ในส่วนของการฝึกการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -2 พฤษภาคม 2557
 

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมศปก.สพฐ.ตร.กับ
หน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ที่ห้องประชุม๑ พฐก.
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก., พล.ต.ต.ยงยุทธ กิจรักษา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการบริหารเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโครงการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ ห้องปรุะชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๔๕ น.พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. เข้าร่วมพิธีทำลายอาวุธปืน
ของกลาง ที่คดีถึงที่สุดแล้ว ณ โรงหลอมบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โดยมี พล.ต.อ.วัชระ ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เข้าร่วม
พิธี
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม
ศปก.สพฐ.ตร. ที่ห้องปรุะชุม ศปก.สพฐ.
ตร.
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วิโรจน์ พานิชผล ผบก.ประจำ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ยงยุทธ กิจรักษา ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก., พล.ต.ต.ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์ ผบก.ทว., พล.ต.ต.สังวรณ์ ภู่ไพจิตรกุล ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ ผบก.ศพฐ.2, พล.ต.ต.จรูญ งดงาม ผบก.ศพฐ.3, พล.ต.ต.หญิง สุนีย์ หาญชัยวัฒน์ ผบก.ศพฐ.5, พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐ์สันต์ ผบก.ศพฐ.10, รอง ผบก.ศพฐ.1, 4, 6, 7, 8, 9, ผกก.กพอ.สพฐ.ตร., ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสัญจร สพฐ.ตร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรภาค 2
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร.ตรวจเยี่ยมการสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุระเบิดที่ ต.หกสบู่ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี โดย มี ตร.เมียนมาร์,ข้าราชการ งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก. เข้าร่วมชมการสาธิต
พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจดูความเรียบร้อยสถานที่จัดงานพิธีประดับยศสัญญาบัตร ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จังหวัดนครป
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำวันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.พร้อมทั้งทำการประชุมผ่านระบบ Video Conference กับหัวหน้าหน่วยงานแต่ละศูนย์เพื่อกำชับติดตามงาน
และมอบนโยบายการทำงานให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม นวท.(สบ ๑) ในชั่วโมงผู้บังคับบัญชา ที่ ร.ร. นายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (ศปก.สพฐ.ตร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. ,หน.กลุ่มงานต่างๆ และข้าราชการในสังกัด พฐก.ให้การต้อนรับ นวท.สบ. 1 ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของ พฐก. โดยการแนะนำตัวและทำความรู้จักกับ ผู้บังคับบัญชาของตน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะตรวจราชการของจเรตำรวจ นำโดย พล.ต.ต.สุรศักดิ์ จึงสง่า ผบก.กต.๑๐ จต. ทำการตรวจราชการ การฝึกวิชาการฝึกสำหรับตำรวจ ณ ลานอเนกประสงค์ พฐก. และการปฎิบัติในระบบ EIS และตรวจแฟ้มเอกสาร ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลร่วมกับหน่วยงานที่มีที่ตั้ง
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สนามฟุตซอล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.เข้ารับการอบรมตามโครงการระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (F-Net) ระยะที่ ๓ หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) ชั้น ๒ อาคาร ๑๙ ตร. เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจ ๕ส ของตร.ได้เดินทางมาตรวจประเมิน ๕ส ของกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ข้าราชการตำรวจในสังกัดสพฐ.ตร.ร่วมเข้ารับการฝึกประจำสัปดาห์ ณ ลานกิจกรรม พฐก.
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร.ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ตามโครงการ อาหารกลางวัน ของบก.อก.สพฐ.ตร.โดยมีพล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานและร่วมรับประทานอาหาร กลางวัน
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ข้าราชการตำรวจในสังกัดสพฐ.ตร.ร่วมเข้ารับการฝึกประจำสัปดาห์ ณ ลานกิจกรรมพฐก.

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม
และระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัติโนมัติ (AFIS)
ประกาศ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่
ราชการ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาต
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อกระสุนปืน จำนวน ๗ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ ชุด
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ  
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ  
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤิทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ
ประกาศ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ  
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดทำโครงเหล็กพร้อมหลังคา
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องอบรมสัมมนา
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤิทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ 
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์(GC/MS)จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุด โครงการปึกเตียน รีโซเทล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด(GC) จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน ๑ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและ
แมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) จำนวน ๔ เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๕๕
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับตำแหน่ง รอง ผบก. และ ผบก.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สัมภาษณ์)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เลื่อนวันทดสอบความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะทั่วไป และทัศนคติ โดยวิธีสัมภาษณ์  
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์)  
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้า
รับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสมัครใจเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๓๕
ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บัญชีตำแหน่งว่างที่ใช้รองรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖
แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รองสว.ถึง ผกก.    
คำแนะนำ สำหรับผู้เข้ารับการตรวจร่างกายบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด สพฐ.ตร.
แจ้งเพิ่มเติมเรื่อง การตรวจร่างกายของผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯ ในกรณีตลับใส่อุจจาระ
หากผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯท่านใดสะดวกที่จะมารับ ให้รับได้ที่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 11 ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ เเขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
สำหรับผู้ที่ไม่สะดวก ให้ซื้อตลับใส่อุจจาระได้ที่ร้านขายยา
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  กำหนดการตรวจร่างกายของผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดย ช่วงเช้า ตรวจสุขภาพ ส่วนช่วงบ่าย ตรวจจิตเวช
รายละเอียดเวลาและสถานที่นัดหมาย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการตรวจร่างกายจะแจ้งให้ทราบในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นะครับ
ตามประกาศ ของ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖ นั้น ขอให้ผู้ที่มารายงานตัวในวันที่ ๒ ต.ค.๕๖ ส่งเอกสารการตรวจสอบคุณสมบัติ มายัง พ.ต.ท.หญิงรัชฎาพร ราชกิจ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ ถ.พระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ***หมายเหตุ กรณีมายื่นด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ เช่นเดียวกัน
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๖ สำหรับผลการศึกษาประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์)

คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ 
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บก.อก.สพฐ.ตร. , ทว. และ ศพฐ.๓ ประจำปี ๒๕๕๗  
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๙/๒๕๕๗ , ๓๐/๒๕๕๗ และ ๓๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๖๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

รายงานการประชุมสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ปี ๒๕๕๗
นโยบายการบริหารราชการ สพฐ.ตร. ปี ๒๕๕๗
แนวทางการปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่ายและส่งรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินเดือน
มาตรการป้องกันการทุจริตทางด้านการเงิน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

แนวทางการจัดทำตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สพฐ.ตร.
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนการปฎิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ภาคผนวก 1 แบบรายงานลักษณะสำคัญองค์กร แผนพัฒนาองค์การ.
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสพฐ.ตร.
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตัวที่ ๑.๑.๑-๑.๑.๔ และ ๖
ร่าง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ ตร.


เว็บไซต์เเนะนำ

   

   

   

     

รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน


ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์