ประกาศ

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สัมภาษณ์)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์)  
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้า
รับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสมัครใจเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๓๕
ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บัญชีตำแหน่งว่างที่ใช้รองรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖
แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รองสว.ถึง ผกก.    
คำแนะนำ สำหรับผู้เข้ารับการตรวจร่างกายบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด สพฐ.ตร.
แจ้งเพิ่มเติมเรื่อง การตรวจร่างกายของผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯ ในกรณีตลับใส่อุจจาระ
หากผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯท่านใดสะดวกที่จะมารับ ให้รับได้ที่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 11 ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ เเขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
สำหรับผู้ที่ไม่สะดวก ให้ซื้อตลับใส่อุจจาระได้ที่ร้านขายยา
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  กำหนดการตรวจร่างกายของผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดย ช่วงเช้า ตรวจสุขภาพ ส่วนช่วงบ่าย ตรวจจิตเวช
รายละเอียดเวลาและสถานที่นัดหมาย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการตรวจร่างกายจะแจ้งให้ทราบในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นะครับ
ตามประกาศ ของ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖ นั้น ขอให้ผู้ที่มารายงานตัวในวันที่ ๒ ต.ค.๕๖ ส่งเอกสารการตรวจสอบคุณสมบัติ มายัง พ.ต.ท.หญิงรัชฎาพร ราชกิจ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ ถ.พระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ***หมายเหตุ กรณีมายื่นด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ เช่นเดียวกัน
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๖ สำหรับผลการศึกษาประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์)
คำแนะนำ สำหรับผู้เข้ารับการตรวจร่างกายบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด สพฐ.ตร.
แจ้งเพิ่มเติมเรื่อง การตรวจร่างกายของผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯ ในกรณีตลับใส่อุจจาระ
หากผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯท่านใดสะดวกที่จะมารับ ให้รับได้ที่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 11 ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ เเขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
สำหรับผู้ที่ไม่สะดวก ให้ซื้อตลับใส่อุจจาระได้ที่ร้านขายยา
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  กำหนดการตรวจร่างกายของผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดย ช่วงเช้า ตรวจสุขภาพ ส่วนช่วงบ่าย ตรวจจิตเวช
รายละเอียดเวลาและสถานที่นัดหมาย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการตรวจร่างกายจะแจ้งให้ทราบในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นะครับ
ตามประกาศ ของ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖ นั้น ขอให้ผู้ที่มารายงานตัวในวันที่ ๒ ต.ค.๕๖ ส่งเอกสารการตรวจสอบคุณสมบัติ มายัง พ.ต.ท.หญิงรัชฎาพร ราชกิจ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ ถ.พระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ***หมายเหตุ กรณีมายื่นด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ เช่นเดียวกัน
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๖ สำหรับผลการศึกษาประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์)
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาล สาขาวิชา Forensic Science ระดับปริญญาโท
ประกาศ แก้ไขลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. หน่วย สพฐ.ตร.
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. หน่วย สพฐ.ตร.
ขอเรียนเชิญเข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ แก้ไขเอกสาร ผนวก ก.ในการประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
ภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด
เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประกาศ เรื่อง ขอทำความตกลงขอเพิ่มเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจอายุ
๕๐ ปัขึ้นไปที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ.ศ.๒๕๕๖
กรมบัญชีกลาง เรื่องประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลาง
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกข้าราชการ
ตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ ๕๐ ปีขึ้นไปเข้ารับการอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ อัตรา
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่นั่ง
สอบ ขอบเขตวิชาสอบ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ๕๐ปี ขึ้นไป เข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ อัตรา
ประกาศ ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ จาก น.ส.พรรณวิภา คารวะกุล ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพากร ๖ ให้แก่ พ.ต.ท.สมหมาย โชติกะวิน นวท.(สบ ๓) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ จังหวัดนครปฐม ที่ช่วยติดตามทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของ >>> Download
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ กองทะเบียนประวัติอาชญากร จำนวน ๑ ตำแหน่ง >>> Download
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ >>> Download
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก.(ฉบับแก้ไข) >>> Download
ประกาศ เรื่องขอให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดราชการเนื่องในวัลอีฎิ้ลอัดฮา >>> Download
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. >>> Download
ประกาศ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ/จ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กอร. (ทว.) ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง >>> Download
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก.(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) >>> Download
ด้วย ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.ต้องการขอข้อมูลราคาค่าสอบเทียบและค่าบำรุงรักษาเครื่อง
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด(GC,GCMS)เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงานต่างๆในสังกัดสพฐ.ตร. >>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่คัด
เลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือก
สำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม    เพื่อแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๓๐ อัตรา
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕จำนวน ๕๐๐ อัตรา
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า รับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕จำนวน ๕๐๐ อัตรา
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า รับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน และขอบเขตวิชาสอบ ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๕๐๐ อัตรา [Posted : ๒๘ มี.ค.๒๕๕๕]
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เรียงตามลำดับคะแนน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเเต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะกล้องถ่ายภาพชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวบันทึกข้อมูลด้วยระบบ ดิจิตอล(Digital Single Lens Reflex)ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๔ ล้านพิกเซล
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อขียนในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
แต่งตั้งเป้นข้าราชการ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๓๐ อัตรา
ประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อข้าราชการตำรวจเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๔ 
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเเต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕

-คู่มิอการทะเบียนประวัติอาชญากรและพิมพ์ลายนิ้วมือแฝง
-ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
ระกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ล่าสุด)  
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในการรับสมัครและ คัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
  ระกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๕๐๐ อัตรา
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่สอบ สถานที่สอบข้อเขียนและขอบเขตวิชาที่สอบ ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๕๐๐ อัตรา 
  ระกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับสมัครและ คัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
  ารรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในรอบ ๖ เดือน
  รายละเอียดข้อมูลประกอบตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน(PMQA) เรื่องการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานใสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  รายละเอียดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑๗ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔


                                                                    หน้า > 2

เว็บไซต์เเนะนำ

   

   

   

     

รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน


ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์