ตัวชี้วัด

  

การสรรหาข้าราชการตำรวจและหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๔
เเจ้งข้อมูลจัดทำแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
เร่งรัดรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการระดับต่างๆ
>>กดที่นี่
การสรรหาข้าราชการตำรวจและหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๔
เเจ้งข้อมูลจัดทำแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
เร่งรัดรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน
แบบฟอร์มแสดงการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(FL)  หมวด ๑ การนำองค์กร,หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย,หมวด ๖การจัดการกระบวนการ
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สพฐ.ตร.
แบบฟอร์มแสดงการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(FL) หมวด ๒ การรวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รหัส SP๑-SP๗
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การจัดทำตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ >>กดที่นี่
ข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔(ฉบับปรับปรุง)
ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ๓.๑.๑๐ ในรอบ 9 เดือน
ผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัด ๓.๑.๑๐.๒ รอบ ๖ เดือน


                                                                        หน้า 1

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์