คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๔
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
๑/๒๕๕๔ กระเป๋าพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสถานที่เกิดเหตุ (แก้ไขเพิ่มเติม ๒๖ พ.ย. ๕๕)
๒/๒๕๕๔ ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้
๓/๒๕๕๔ เครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้
๔/๒๕๕๔ เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง
๕/๒๕๕๔ เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๖)
๗/๒๕๕๔ เครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS)
๘/๒๕๕๔ กล้องถ่ายวีดีโอระบบดิจิตอล
๙/๒๕๕๔ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี
๑๐/๒๕๕๔ เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๕ ตำแหน่ง
๑๓/๒๕๕๔ เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์
๑๔/๒๕๕๔ เครื่อง Ultrasonic cleaner
๑๕/๒๕๕๔ กล้องถ่ายภาพชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวบันทึกข้อมูลด้วยระบบดิจิตอล (Digital Single Lens Reflex)
๑๗/๒๕๕๔ เครื่องกรองน้ำไฟฟ้าสำหรับกำจัดไอออนและสารอินทรีย์
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์