คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๕
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
๒/๒๕๕๕ เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม (แก้ไขเพิ่มเติม ๑๘ มี.ค. ๕๖)
๓/๒๕๕๕ เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยมไม่น้อยกว่า ๑ ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ กรัม
๔/๒๕๕๕ เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ กรัม
๕/๒๕๕๕ เครื่อง X-ray Diffraction (XRD)
๗/๒๕๕๕ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) (แก้ไขเพิ่มเติม ๔ ก.พ. ๕๖)
๘/๒๕๕๕ เครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติ
๙/๒๕๕๕ เครื่องนับเม็ดยา
๑๐/๒๕๕๕ เครื่อง Multi Chanel Pipett (๘ chanel)
๑๑/๒๕๕๕ เครื่อง Electronic Pipett ขนาด ๕ - ๑๐๐ ไมโครลิตร
๑๒/๒๕๕๕ เครื่อง Electronic Pipett ขนาด ๕๐ - ๑,๒๐๐ ไมโครลิตร
๑๓/๒๕๕๕ ตู้เย็นสำหรับเก็บสารเคมี
๑๔/๒๕๕๕ เครื่องตรวจ DNA
๑๕/๒๕๕๕ ชุดกระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิด
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์