กิจกรรม ผบช.สพฐ.ตร.

วันที่ ๔ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน ๑๐๐ อัตรา โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เข้าร่วมประชุมพร้อม พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก., พล.ต.ต. นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. พตร., ผู้แทน ผบก.กส., ผู้แทน ผบก.ทพ., ผู้แทน ผบก.อต., ผู้แทน ผบก.กม., ผู้แทน ผบก.คพ., และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑, ๔ - ๘ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๔ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.ฐิติพงษ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร.,รอง ผบก.ศพฐ.๖, รอง ผบก.ศพฐ.๘, ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference และ พฐ.จว.ร่วมประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการบริหารวัตถุในคดีสำคัญ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, ผบก.สฝจ., หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๑๔๕ นาย
วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ.มล.ทศวอมร เทวกุล อดีตรองสมุหราชองค์รักษ์ ได้บรรยายและสาธิตในหัวข้อ อำนาจของอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการบริหารวัตถุพยานในคดีสำคัญ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, ผบก.สฝจ., หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๑๔๕ นาย เข้าร่วมฟังบรรยายและสังเกตการณ์การสาธิตในครั้งนี้ด้วย
วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานเปิดและรับชมการสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการเก็บวัตถุพยานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 ในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการบริหารวัตถุพยานในคดีสำคัญ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) พร้อมด้วย พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, ผบก.สฝจ., หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๒๔๕ นาย ในการสาธิตครั้งนี้ได้มีตัวแทนเจ้าหน้าที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา, สถานฑูตนิวซีแลนด์, คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และข้าราชการตำรวจสังกัด บก.น.๗ บช.น. เข้าร่วมสังเกตการณ์การสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุในครั้งนี้ด้วย
วันที่ ๒๖ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น อดีต จตช. และคณะอนุกรรมการ ก.ตร. ได้บรรยายในหัวข้อ การใช้นิติวิทยาศาสตร์สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนในคดีสำคัญ ในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการบริหารวัตถุพยานในคดีสำคัญ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรม Haven resort huahin จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี ผบก.สฝจ., หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๑๔๕ นาย
วันที่ ๒๖ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. รศ.สพญ.ดร. นันทริกา ชันซื่อ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ต.อ.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน รอง ผบก.สพ. และ พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช นวท.(สบ ๔) กคพ.พฐก. ได้บรรยายในหัวข้อ การใช้งานนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่องานสืบสวนสอบสวน ในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการบริหารวัตถุพยานในคดีสำคัญ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรม Haven resort huahin จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี ผบก.สฝจ., หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๑๔๕ นาย
วันที่ ๒๖ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้บรรยายในหัวข้อ นิติวิทยาศาสตร์กับการบริหารคดีสำคัญ ในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการบริหารวัตถุพยานในคดีสำคัญ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรม Haven resort huahin จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี ผบก.สฝจ., หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๑๔๕ นาย
วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้นิติวิทยาศาสตร์สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีสำคัญให้มีประสิทธิภาพ ในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการบริหารวัตถุพยานในคดีสำคัญ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) และโรงแรม Haven resort huahin อำเภอชะอำ จว.เพชรบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, ผบก.สฝจ., หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๑๔๕ นาย
วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) และ พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.สระแก้ว พบ พ.ต.อ.ธิดาพร คุ้มครอง นวท.(สบ๔) พฐ.จว.สระแก้ว และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) และ พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.ตราด พบ พ.ต.อ.ศุภกฤษ ทองลิ่ม นวท.(สบ๔) พฐ.จว.ตราด และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ.หญิง ชมัยพร เคียรประเสริฐ นวท.(สบ๔)กคพ.ศพฐ.๘ พร้อมด้วยพล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔ ), พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ.๒ และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วัดหลวงอรัญ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว
วันที่้ ๑๒ ก.พ.๖๓เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานรุ่นที่ ๒๓ จำนวน ๑๐๔ นาย ณ ศฝร.สพฐ.ตร.(ปึกเตียนจว.เพชรบุรี ) พร้อมด้วย พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สฝจ.ให้การต้อนรับ โดยมี พ.ต.ต.หญิง สุธารัตน์ สีหะนาม นวท.(สบ๒) กอป.พฐก. และ ร.ต.อ.หญิง ชนิตภา กันทา นวท. (สบ1) กอป.พฐก. บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นข้าราชการตำรวจนักวิทยาศาสตร์ จากนั้น ผบช.สพฐ.ตร.ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตวท. ทุกนาย ให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีระเบียบวินัย มีจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจ มีความพร้อมที่จะเป็นตำรวจนักวิทยาศาสตร์ ของ สพฐ.ตร. สำเร็จการฝึกอบรมแล้ว ต้องเป็นตำรวจที่ดี มีคุณภาพ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป
วันที่ ๑๑ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), ผบก.พฐก., ผบก.อก., ผบก.สฝจ., ผบก.ศพฐ.๒ และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมเป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่บรรจง จันทน (มารดา พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล ผกก.ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.) ณ วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จว.ลพบุร
วันที่ ๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร ระหว่างวันที่ ๕-๗ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต. รอง ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผบช.สพฐ.ตร.(๔) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๒๒๕ นาย
วันที ๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันเอก ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาดิจิทัลเพื่อกระบวนการยุติธรรมในยุค ไทยแลนด์ ๔.๐" แก่ข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร ระหว่างวันที่ ๕-๗ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต. รอง ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผบช.สพฐ.ตร.(๔) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๒๒๕ นาย
วันที่ ๖ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา รอง ผบช.สทส. ได้บรรยายในหัวข้อ "การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์" แก่ข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร ระหว่างวันที่ ๕-๗ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น อดีต จตช. และคณะอนุกรรมการ ก.ตร. บริหารงานบุคคล, พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๒๒๕ นาย
วันที่ ๖ ก.พ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น อดีต จตช. และคณะอนุกรรมการ ก.ตร. บริหารงานบุคคล ได้บรรยายในหัวข้อ "การสืบสวนสอบสวนกับงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ" แก่ข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร ระหว่างวันที่ ๕-๗ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๒๒๕ นาย
วันที่ ๔ ก.พ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.ราชบุรี พบ พ.ต.อ. หญิง ประสพศิลป์ สุดา นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ราชบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐาน ในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๔ ก.พ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.ราชบุรี พบ พ.ต.อ. หญิง ประสพศิลป์ สุดา นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ราชบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐาน ในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีเลือกตำแหน่งและมอบนโยบายแก่ นวท. บรรจุใหม่ ๑๐๐ อัตรา โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมพร้อมข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ทว. ชั้น ๑๓ อาคาร ๗
เบื้องหน้าเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของคดีสำคัญๆคือ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ หน่วยงานที่”ปิดทองหลังพระ” “นักรบเสื้อฟ้า” ทีมงานของ สพฐ ตร ทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์ร้านทองในเขตพื้นที่ จว.ลพบุรี ทุกท่านรู้หน้าที่ มีวินัย ตั้งใจทำงานอย่าง ทุ่มเท เสียสละ ในปฎิบัติหน้าที่ทั้งการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถานที่เกี่ยวข้องกับคดี เก็บรวบรวมวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับคดี และนำมาตรวจพิสูจน์ตามที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนร้องขอ เพื่อนำผลการตรวจพิสูจน์ไปประกอบสำนวนการสอบสวน ซึ่งทุกท่านทั้งที่อยู่ในพื้นที่ปฎิบัติงาน ระดับ พฐ.จว และที่อยู่ในที่ตั้ง ศพฐ.พฐก เพื่อเตรียมตัวรอรับวัตถุพยานมาตรวจพิสูจน์ในห้องปฎิบัติการ ได้ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเร่งรัดผลการตรวจพิสูจน์ ซึ่งทั้งในส่วนของการเก็บวัตถุพยาน และตรวจพิสูจน์วัตถุพยานที่เกี่ยวข้องทั้งวัตถุพยานที่เป็นวัตถุพยานที่มีมาก่อนเกิดเหตุ (ปลอกกระสุน) วัตถุพยานที่ได้ในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุที่มีการส่งมาตรวจพิสูจน์จำนวนมาก โดยเฉพาะปลอกกระสุนส่งมาตรวจเปรียบเทียบถึง 3 แสนปลอก ที่ ศพฐ 1 พฐก ศพฐ 2 และ 7 ซึ่งทุกท่านได้ปฎิบัติหน้าที่ในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์และดีเยี่ยม จนได้รับคำชมเชยจากท่าน ผบ.ตร.ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร และหน่วยปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ทุกหน่วย ในวันแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ที่ผ่านมา ทุกคนต่างให้การยอมรับในศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน สพฐ ตร และยังชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านด้วยครับ ดังนั้นจึงแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านได้รับทราบและถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๕ น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย พล.ต.อ. พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., และ พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง เรื่องคดีปล้นร้านทองออโรร่า จว.ลพบุรี ซึ่งงานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ตร.
วันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนุราช จิตศีล นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๑ ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.สระบุรี พบ พ.ต.อ.หญิง เสาวภา พลานนท์ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.สระบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย และได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี หลังจากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. ได้เดินทางพร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
ันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ กรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก., พ.ต.อ.หญิง บังอร คล้ายสกุล รอง ผบก.อก., พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.อก., พ.ต.อ. ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ ๕) พฐก., และข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดงบประมาณ ทว. โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว., พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก., ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), ผบก. และผู้เเทนหน่วยงานที่มีที่ตั้งในส่วนกลาง ,ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง นวท.(สบ๑) จำนวน ๑๐๐ อัตรา โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), เข้าร่วมประชุมพร้อม พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก., พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., ผบก.พฐก, ผบก.ทว., ผบก.ทพ., ผบก.อต., ผบก.กม., ผบก.คพ., ผบก.งป., พตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร
วันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน อก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), และ พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๔) เข้าร่วมประชุมพร้อม พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.รุ่งศักดิ์ สิริขจร ผบก.ประจำ สพฐ.ตร., รอง ผบก.,ผกก. และข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม พฐก.
วันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร., พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ นวท. (สบ.๕) พฐก., และ พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ ฟูปลื้ม นวท.(สบ.๔) กยส.พฐก. และข้าราชการตำรวจในสังกัดกลุ่มงานตรวจยาเสพติด เข้าพบ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงาน ปปส. เพื่ออวยพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ และหารือแนวทางในการประสานงานและความร่วมมือในการทำงานร่วมกันตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ สำนักงาน ปปส. เขตดินแดง
วันที่ ๘ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พ.อ.ประพัฒน์ จันทร์โอชา บิดาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. ณ ศาลา ๙ วัดโสมนัสราชวรวิหาร
วันที่ ๗ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท. วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและใช้ในราชการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต. ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) และ ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ณ ศปก.สพฐ.ตร. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด มีความรู้ มีทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันขงจื่อ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๗ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย พล.ต.ท. วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ท. ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. และ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช. สพฐ.ตร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง เรื่องผลการตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับเหตุลอบยิงรถของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต ผบช.สตม. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และร่วมสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ในการตรวจพิสูจน์ร่องรอยและวิถีกระสุนปืน ณ ลานสรัลนุช พฐก.
วันที่ ๖ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), ผบก.พฐก., ผบก.ทว., ผบก.อก., ผบก.สฝจ., ผบก. ประจำ และข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนกลาง ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจ และตรวจเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติงานรอบเดือนที่ผ่านมาและมอบแนวทางในการขับเคลื่อนงาน แก่ข้าราชการตำรวจสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รวมกำลังพล ๕๐๐ นาย ณ ลานสรัลนุช พฐก.
วันที่ ๓ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานรุ่นที่ ๒๒ ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือ และการทะเบียนประวัติอาชญากร จำนวน ๙๗ นาย ณ สถาบันฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ต.ปึกเตียน จว.เพชรบุรี พบ พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธ์ุ รอง ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้การอบรมแก่ข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำให้สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และข้าราชการตำรวจตามหลักสูตรดังกล่าว ยึดถือปฏิบัติดังนี้
๑. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีอุดมการณ์ความเป็นตำรวจมืออาชีพ ยึดมั่นในระเบียบวินัยและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจอย่างเคร่งครัด
๒.ต้องมีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านอย่างมีมาตรฐาน โดยเฉพาะทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนอย่างเหมาะสม
๓. ต้องปฎิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและเสียสละ มีจิตใจรุกรบ เพื่อร่วมกันพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และทะเบียนประวัติอาชญากร ให้มีมาตรฐาน ของกระบวนการยุติธรรม เป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
๔.ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจพิสูจน์ ให้สามารถสนับสนุนการทำงานของพนักงานสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ F-net เพื่อ เชื่อมโยงงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของทุกหน่วยงานในสังกัด ระบบ AFIS เพื่อตรวจสอบประวัติการกระทำผิดของผู้ต้องหาและประวัติบุคคลทั่วราชอาณาจักร เชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศ งานทะเบียนประวัติอาชญากรของ ทว.กับ สพฐ ๑-๑๐
๕. พัฒนาและเสริมสร้างให้ ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องมีค่านิยมและยึดมั่นในการที่จะปกป้อง เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวและข้าราชการตำรวจในสังกัด
วันที่ ๓ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบ แนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.สมุทรสงคราม พบ พ.ต.อ.เชิดพงศ์ ชูกลิ่น นวท.(สบ .๔) พฐ.จว.สมุทรสงคราม และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝังจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
ันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ศพฐ.๙ พบ พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา รอง ผบก.ศพฐ.๙ และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝังจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร., พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เทียนชัยวัฒนา รอง ผบก.ศพฐ.๙ และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.พัทลุง พบ พ.ต.อ.หญิงทัศนีย์ ขวัญพรหม นวท.(สบ๔) พฐ.จว.พัทลุง และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร., พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เทียนชัยวัฒนา รอง ผบก.ศพฐ.๙ และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.สตูล พบ พ.ต.อ.ฐิติกร กัณฐตุริต นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.สตูล และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นหมากพูลตั๊กแตนต้นไม้ประจำ จว.สตูล ณ ที่ทำการ พฐ.จว.สตูล จากนั้นให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัดศพฐ.๑๐ พบ พล.ต.ต.ณฐพล สามเสน ผบก.ศพฐ.๑๐ และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
ันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ณฐพล สามเสน ผบก.ศพฐ.๑๐ และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.นราธิวาส พบ พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส, พ.ต.อ.มานิตย์ ปานทอง นวท.(สบ๔) พฐ.จว.นราธิวาส และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ที่ทำการ พฐ.จว.นราธิวาส จากนั้นให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ณฐพล สามเสน ผบก.ศพฐ.๑๐ และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.ปัตตานี พบ พ.ต.อ.นิวัฒน์ ฐิติพันธกุล นวท.(สบ๔) พฐ.จว.ปัตตานี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร.และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต. ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ ตร.เข้ารับพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ จาก พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ณ อาคาร ๑ ตร. โดย ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ฯ ผบ.ตร. ได้ให้พรปีใหม่และมอบนโยบายในการปฎิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ว่าหน่วยงาน สพฐ.ตร. มีความสำคัญต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างมากในปัจจุบันเปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานด้านปฏิบัติการในพื้นที่ ก็ว่าได้ เพราะภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ มีความสำคัญไม่แตกต่างไปจากหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่แต่อย่างใด เพราะทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ทางคดีเกิดขึ้นจะเห็นข้าราชการตำรวจในสังกัดหน่วยงานนี้สวมเสื้อสีฟ้า และสวมชุดตรวจสถานที่เกิดเหตุ ออกไปสถานที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมวัตถุพยานและนำวัตถุพยานไปตรวจพิสูจน์ ให้กับฝ่ายสืบสวนสอบสวนเพื่อนำไปประกอบแนวทางในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพราะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถือเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะให้ทราบถึงผู้กระทำความผิด และพยานหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น ท่าน ผบ.ตร. จึงได้ตั้งฉายานามหน่วยงานนี้ว่า "นักรบ เสื้อสีฟ้า" เพราะเมื่อเหตุเกิดที่ใด ก็จะพบนักรบเสื้อสีฟ้าในที่เกิดเหตุทุกครั้ง จึงขอให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสพฐ.ตร. ทุกนาย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญด้านพิสูจน์หลักฐาน นิติวิทยาศาสตร์ และทะเบียนประวัติอาชญากรอย่างเต็มกำลังความสามารถ และในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ท่าน ผบ.ตร.รอง ผบ.ตร.และที่ปรึกษาพิเศษ ได้ให้พรให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ทุกนาย ประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการ
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี ๒๕๖๒ ระดับสารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจโดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต. ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), เข้าร่วมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร.,รอง ผบก.ศพฐ. ๑,๔,๖,๗,๘,๙ และข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน ๑๔๙ นาย ซึ่งโครงการมีการสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และศึกษาดูงานด้านการพิสูจน์หลักฐานทั้ง ๘ กลุ่มงาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. ศึกษาดูงานทะเบียนประวัติอาชญากร และกล่าวรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชา แล้วรับฟังนโยบายของหน่วย ณ ชั้น ๑๓ อาคารทะเบียนประวัติและอาชญากร
วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๒ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ของ ว่าที่ ร.ต.อ.ปรีชา แสงกระจ่าง รอง สว.(อก.) พฐ.จว.สุพรรณบุรี โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๗ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดอินทราวาส ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี พร้อมนี้ได้มอบเงินฌาปนกิจของ สพฐ.ตร. ให้กับครอบครัวของ ว่าที่ ร.ต.อ.ปรีชา แสงกระจ่าง เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.ฐิติพงษ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต. วินัย นุชชา ผบก.อก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๒๔ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นำโดย ท่าน อุษา จิวะชาติ รองเลขาธิการฯ โดยมี พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ จากนั้นได้นำคณะมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยเยี่ยมชม กองทะเบียนประวัติอาชญากร และกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ร่วมเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนคร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สวนหลวงพระราม ๘ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. ร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย
วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติ ประกอบไปด้วย คุณ เชอเฮยา กาซี ผู้จัดการโครงการ คุณ สิริภา อนันตวงศ์ เจ้าหน้าที่โครงการ และตัวแทนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด ๕ ท่าน ได้เข้าพบ พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พ.ต.อ.สาธิต ก้อนแก้ว นวท. (สบ ๕) พฐก. และข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าเยี่ยมและหารือถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเยี่ยมชมกลุ่มงานตรวจเอกสารเพื่อความร่วมมือในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ สพฐ.ตร.
วันที่ ๒ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย (INL) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา, คณะวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญจาก Florida International University (FIU) ได้เดินทางเข้าพบ พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. และข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำการเตรียมความพร้อมในการประเมินเบื้องต้นเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.ตร. ทางด้านห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจ DNA และ Explosive ทั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในโอกาสต่อ ๆ ไป ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ สพฐ.ตร.
วันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พ.ต.ท หญิง สรัลนุช ชูกลิ่น นวท.(สบ ๓) กสก.พฐก. ณ วัดเสมียนนารี พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), ผบก.พฐก., ผบก.ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมีอดีตผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจร่วมเป็นเกียรติในพิธี
วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการมอบรถยนต์ที่ได้รับการจัดสรรจาก ตร จำนวน ๒๐ คัน ให้กับกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก. ,ศพฐ.และ พฐ .จว.ในสังกัด พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑),พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒),พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) เข้าร่วมงานส่งมอบโดยมี ผบก. หน.ศพฐ., รอง ผบก. หน.ศพฐ. และข้าราชการในสังกัด สพฐ.ตร. เป็นผู้รับมอบ ณ ลาน พฐก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑),พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒),พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร.,รอง ผบก.ศพฐ. ๑,๔,๖-๙ , ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.ได้เข้าร่วมการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตร.
วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), ผบก.พฐก., ผบก.ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ.ต.ท.หญิง สรัลนุช ชูกลิ่น นวท.(สบ๓) กสก.พฐก. ณ วัดเสมียรนารี โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้
วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ โดยมี พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผบก.ภ.จว.นครปฐม ร่วมนำการตรวจเยี่ยม พบ พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร รอง ผบก.ศพฐ.๗ และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และสพฐ.ตร แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝังจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่การก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.๗ แห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และกำชับเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นและถูกต้องตามระเบียบต่อไป
วันที่ ๒๔ พ.ย ๖๒ เวลา ๐๕.๔๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการ หัวหิน กรีน รัน มินิมาราธอน ๒๐๑๙ (Hua Hin Green Run) พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิรัช ทองไทย นวท.(สบ๔) พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์และข้าราชการตำรวจในสังกัด, พ.ต.ท.มนวีร์ กลั่นบุศย์ รอง ผกก.ฝธร.บก.อก.สพฐ .ตร., พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ คชาชนม์ รอง ผกก. ฝทว.๗ ทว., ข้าราชการตำรวจติดตามจากส่วนกลาง และแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ ปลัดอาวุโสอำเภอหัวหิน, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัวหิน, ปลัดเทศบาลนครหัวหิน, ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้คณะผู้จัดมีวัตถุประสงค์หลักในการรณรงค์ สร้างความตระหนักในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย ซึ่งภายในงาน มีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงแรม WORA WANA HOTEL อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบ แนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสถาบันฝึกอบรม และวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สถาบันฝึกอบรมปึกเตียน) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ สฝจ.สพฐ.ตร พบ พ.ต.อ.หญิงสุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ๕) สฝจ.สพฐ.ตร.และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกำชับการปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝังจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการ สฝจ.(ปึกเตียน) ห้องปฏิบัติงาน ห้องฝึกอบรม และห้องพักผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการฝึกอบรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานต่อไป
วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบ แนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.เพชรบุรี พบ พ.ต.ท.หญิง นิลรัตน์ นาคสุวรรณ์ นวท (สบ ๓) พฐ.จว.เพชรบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝังจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข และ ผกก.ฝงป. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร.
วันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ Defense Threat Reduction Agency ผู้จัดอบรมการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนและการพิสูจน์หลักฐานอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (DTRA) ซึ่งมีคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯประจำประเทศไทย (Joint United States Military Advisory Group Thailand: JUSMAG THAI) โดย พ.ท. Michael Rupp ตำแหน่ง Indo-Pacific Command Division Chief เป็นผู้ประสานงาน การหารือในครั้งนี้ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างดีทั้งสองฝ่าย จากนั้นได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนและการพิสูจน์หลักฐานอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (DTRA) ณ ห้องปอมปาดัวร์ ชั้น ๒ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน บางรัก กทม.
วันที่ ๑ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และ มอบ แนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ พบ พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ศรีเอี่ยม ผบก.ศพฐ.๓ และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร.
วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๑๕ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.สระบุรี   พบ พ.ต.อ.หญิง เสาวภา พลานนท์ นวท.(สบ๔) หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จว.สระบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานยาเสพติด และตรวจสอบประวัติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร หลักการทำงาน ทั้งการครองตนครองคนและครองงาน แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
วันที่ ๓๐ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานตรวจการฝึกยุทธวิธีตำรวจและให้คำแนะนำในการฝึกแก่ข้าราชการตำรวจ สพฐ. ในสังกัดส่วนกลาง (รปจ.) โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑),พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒),พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓),พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เข้าร่วมรับชมการฝึกพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร.,รอง ผบก.ศพฐ. ๑,๔,๖-๙ , ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. ณ ลาน พฐก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม บก.อก.สพฐ.ตร.โดยมี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ จากนั้นมอบนโยบายการบริหารราชการโดยมีพล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระบบ FIDS (Forensic Integrated Database System) โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) ,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ,พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.ฯ ,พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. เเละข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๔ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท. วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. นำคณะผู้บริหารของ สพฐ.ตร. เข้าพบนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ส.เพื่อแนะนำผู้บริหารของ สพฐ.ตร.และหารือแนวทางในการประสานงานการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ณ สำนักงาน ป.ป.ส.เขตดินแดง กทม.
วันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ จากนั้นได้นำคณะมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ชมการสาธิตการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุจำลองและรับฟังบรรยายสรุปของ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร. ร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุรนาท วงศ์พรหมชัย นวท.(สบ ๔)กอส.ศพฐ.๑๐ หัวหน้า ศบค.ศนต.จชต. วิทยากรในการฝึกสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศขบ .ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว นครนายก พบ พ.ต.ท.หญิง นันท์นภัส อิ่มพร หัวหน้าพิสูจน์หลักฐาน จว.นครนายก และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์ในหน้างานที่รับผิดชอบของหน่วย ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติในการไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานในคดี ปาระเบิดรีสอร์ท ในพื้นที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
วันที่ ๑๔ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือกับคณะสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) ประกอบด้วย คุณสตีเฟ่น ฟราย เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานอาวุโส ประจำกรุงเทพฯ ,คุณไซม่อน ลาลิค เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงาน สำนักงานกรุงเทพฯ ,คุณลีโอ ไมเคิล มองวิคิทซ์ หน่วย WTI นักวิเคราะห์ข่าวกรองอาชญากรรม (ด้านเทคนิค) และคุณซาแมนธา ทูมา พิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) โดยมี พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. และ ผกก.ศขบ.ร่วมให้การต้อนรับจากนั้นเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ครั้งที่ ๗ “ ระหว่าง ๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จว.นครนายก และร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และศักยภาพของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด”
วันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.พร้อม พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑),พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.ตร.(๒),พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓),พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔),พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก.และ พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว. ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจ และตรวจเครื่องแต่งกาย ข้าราชการตำรวจสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รวมกำลังพล ๕๐๐ นาย ณ ลานกิจกรรม พฐก.
วันที่ ๒ ต.ค.๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย (INL)จากสถานทูตอเมริกา ได้เดินทางเข้าพบ พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ.และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำตัวและแสดงความยินดีกับ ผบช.สพฐ.ตร. ที่เดินทางมารับตำแหน่ง โดยคณะประกอบด้วย ๑. คุณเจนนี่ มันเฮโน่น (หัวหน้า) ๒. คุณปาลีรัตน์ ศรีศาสนรัตน์ ๓. คุณอาภา กิจกำแหง โดยหัวหน้าคณะได้สรุปผลงานที่ได้ร่วมมือกันในรอบปีที่ผ่าน และงานที่จะดำเนินการต่อในปีนี้และมีเรื่องขอความร่วมมือ ร่วมกัน ดังนี้ ๑. ขอ commitment งาน [email protected] phase ๒ - ISO ๑๗๐๒๕ Lab Accreditation ๒ lab (DNA และ Explosive) ๓ location (กทม. ศูนย์ ๑ และศูนย์ ๑๐) - Online courses ๒. เสนอ Explosive/IED exchage program ๓.หารือในเรื่องจะจัดสัมมนา หรือ workshop ในเรื่อง ASEAN Police Forensic Network. ๔.ขอรับทราบแนวทางการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.ตร.เพื่อจะให้นำไปประกอบพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป
วันที่ ๑ ต.ค.๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่โดย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.(ใหม่) รับมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์ฐานตำรวจ จาก พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. รักษาราชการแทน ผบช.สพฐ.ตร. เป็นผู้ส่งมอบ โดย ผบช.สพฐ.ตร. ได้แสดงความขอบคุณกำลังพลที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานให้กับหน่วยจนทำให้หน่วยเป็นหลักประกันความยุติธรรม ด้านพิสูจน์หลักฐานและวิทยาการตำรวจ ที่มีมาตรฐานสากล พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการการปฎิบัติงาน การพัฒนาหน่วย และบริหารจัดการหน่วยงาน สพฐ.ตร. ให้เป็นหน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน ทั้งการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเก็บพยานหลักฐาน และการตรวจพิสูจน์หลักฐาน เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม


หน้า 1

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์